890ee8244f841d9d56fa76c1f79f43ba50d01fe96bd0916876e5c9158fa5d54b9cf732bcb649c56343c72d0067deb1ee04bf0b2e950de74e22a0b023241b 96.5 KB
Newer Older
cazenave's avatar
cazenave committed
1
{"version":3,"sources":["webpack:///$_lazy_route_resource lazy namespace object","webpack:///src/app/accessapi/accessapi.component.html","webpack:///src/app/app.component.html","webpack:///src/app/datasets/datasets.component.html","webpack:///src/app/elasticsearch/elasticsearch.component.html","webpack:///src/app/login/login.component.html","webpack:///src/app/ontologie/ontologie.component.html","webpack:///src/app/publish/publish.component.html","webpack:///src/app/publishapi/publishapi.component.html","webpack:///src/app/repository/repository.component.html","webpack:///src/app/repositoryinfo/repositoryinfo.component.html","webpack:///src/app/settingfdp/settingfdp.component.html","webpack:///src/app/settingsmartapi/settingsmartapi.component.html","webpack:///src/app/swaggereditor/swaggereditor.component.html","webpack:///src/app/user/user.component.html","webpack:///node_modules/tslib/tslib.es6.js","webpack:///src/app/AppConfiguration.ts","webpack:///src/app/accessapi/accessapi.component.scss","webpack:///src/app/accessapi/accessapi.component.ts","webpack:///src/app/app-routing.module.ts","webpack:///src/app/app.component.scss","webpack:///src/app/app.component.ts","webpack:///src/app/app.module.ts","webpack:///src/app/datasets/datasets.component.scss","webpack:///src/app/datasets/datasets.component.ts","webpack:///src/app/elasticsearch/elasticsearch.component.scss","webpack:///src/app/elasticsearch/elasticsearch.component.ts","webpack:///src/app/login/login.component.scss","webpack:///src/app/login/login.component.ts","webpack:///src/app/ontologie/ontologie.component.scss","webpack:///src/app/ontologie/ontologie.component.ts","webpack:///src/app/publish/publish.component.scss","webpack:///src/app/publish/publish.component.ts","webpack:///src/app/publishapi/publishapi.component.scss","webpack:///src/app/publishapi/publishapi.component.ts","webpack:///src/app/repository/repository.component.scss","webpack:///src/app/repository/repository.component.ts","webpack:///src/app/repositoryinfo/repositoryinfo.component.scss","webpack:///src/app/repositoryinfo/repositoryinfo.component.ts","webpack:///src/app/settingfdp/settingfdp.component.scss","webpack:///src/app/settingfdp/settingfdp.component.ts","webpack:///src/app/settingsmartapi/settingsmartapi.component.scss","webpack:///src/app/settingsmartapi/settingsmartapi.component.ts","webpack:///src/app/swaggereditor/swaggereditor.component.scss","webpack:///src/app/swaggereditor/swaggereditor.component.ts","webpack:///src/app/user/user.component.scss","webpack:///src/app/user/user.component.ts","webpack:///src/environments/environment.prod.ts","webpack:///src/environments/environment.ts","webpack:///src/main.ts"],"names":["webpackEmptyAsyncContext","req","Promise","resolve","then","e","Error","code","keys","module","exports","id","extendStatics","d","b","Object","setPrototypeOf","__proto__","Array","p","hasOwnProperty","__extends","__","constructor","prototype","create","__assign","assign","t","s","i","n","arguments","length","call","apply","__rest","indexOf","getOwnPropertySymbols","propertyIsEnumerable","__decorate","decorators","target","key","desc","c","r","getOwnPropertyDescriptor","Reflect","decorate","defineProperty","__param","paramIndex","decorator","__metadata","metadataKey","metadataValue","metadata","__awaiter","thisArg","_arguments","P","generator","adopt","value","reject","fulfilled","step","next","rejected","result","done","__generator","body","_","label","sent","trys","ops","f","y","g","verb","Symbol","iterator","v","op","TypeError","pop","push","__createBinding","o","m","k","k2","undefined","__exportStar","__values","__read","ar","error","__spread","concat","__spreadArrays","il","a","j","jl","__await","__asyncGenerator","asyncIterator","q","resume","settle","fulfill","shift","__asyncDelegator","__asyncValues","__makeTemplateObject","cooked","raw","__importStar","mod","__esModule","__importDefault","__classPrivateFieldGet","receiver","privateMap","has","get","__classPrivateFieldSet","set","AppConfiguration","httpClient","apiurl","subscribe","content","reason","AccessapiComponent","_httpClient","_FileSaverService","Form","title","required","description","version","url","urldescription","paths","summary","verbdescription","responses","responsedescription","schema","items","filetofill","buttonType","data","fileName","fileType","genType","txtBlob","Blob","type","save","files","event","importFile","text","lines","line","map","Map","fileReader","FileReader","onload","split","trim","console","log","setValue","readAsText","selector","template","routes","path","component","AppRoutingModule","imports","forRoot","AppComponent","AppModule","declarations","providers","provide","useFactory","AppConfigurationFactory","deps","multi","bootstrap","appConfig","ensureInit","DatasetsComponent","ElasticsearchComponent","http","elasticurl","fdpurl","fdpemail","fdppassword","smartapiurl","post","responseType","LoginComponent","router","username","password","navigate","alert","OntologieComponent","PublishComponent","PublishapiComponent","RepositoryComponent","reponame","repodescription","repourl","repoversion","repolicence","repolanguage","httpOptions","headers","token","RepositoryinfoComponent","SettingfdpComponent","SettingsmartapiComponent","SwaggereditorComponent","editor","SwaggerEditorBundle","dom_id","layout","presets","SwaggerEditorStandalonePreset","UserComponent","formBuilder","submitted","registerForm","group","firstName","lastName","email","minLength","confirmPassword","acceptTerms","requiredTrue","validator","MustMatch","invalid","JSON","stringify","reset","controls","controlName","matchingControlName","formGroup","control","matchingControl","errors","mustMatch","setErrors","environment","production","bootstrapModule","err"],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,aAASA,wBAAT,CAAkCC,GAAlC,EAAuC;AACtC;AACA;AACA,aAAOC,OAAO,CAACC,OAAR,GAAkBC,IAAlB,CAAuB,YAAW;AACxC,YAAIC,CAAC,GAAG,IAAIC,KAAJ,CAAU,yBAAyBL,GAAzB,GAA+B,GAAzC,CAAR;AACAI,SAAC,CAACE,IAAF,GAAS,kBAAT;AACA,cAAMF,CAAN;AACA,OAJM,CAAP;AAKA;;AACDL,4BAAwB,CAACQ,IAAzB,GAAgC,YAAW;AAAE,aAAO,EAAP;AAAY,KAAzD;;AACAR,4BAAwB,CAACG,OAAzB,GAAmCH,wBAAnC;AACAS,UAAM,CAACC,OAAP,GAAiBV,wBAAjB;AACAA,4BAAwB,CAACW,EAAzB,GAA8B,yCAA9B;;;;;;;;;;;;;;;;ACZA;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;ACAf;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;AAcA;;;AAEA,QAAIC,cAAa,GAAG,uBAASC,CAAT,EAAYC,CAAZ,EAAe;AAC/BF,oBAAa,GAAGG,MAAM,CAACC,cAAP,IACX;AAAEC,iBAAS,EAAE;AAAb,mBAA6BC,KAA7B,IAAsC,UAAUL,CAAV,EAAaC,CAAb,EAAgB;AAAED,SAAC,CAACI,SAAF,GAAcH,CAAd;AAAkB,OAD/D,IAEZ,UAAUD,CAAV,EAAaC,CAAb,EAAgB;AAAE,aAAK,IAAIK,CAAT,IAAcL,CAAd;AAAiB,cAAIA,CAAC,CAACM,cAAF,CAAiBD,CAAjB,CAAJ,EAAyBN,CAAC,CAACM,CAAD,CAAD,GAAOL,CAAC,CAACK,CAAD,CAAR;AAA1C;AAAwD,OAF9E;;AAGA,aAAOP,cAAa,CAACC,CAAD,EAAIC,CAAJ,CAApB;AACH,KALD;;AAOO,aAASO,SAAT,CAAmBR,CAAnB,EAAsBC,CAAtB,EAAyB;AAC5BF,oBAAa,CAACC,CAAD,EAAIC,CAAJ,CAAb;;AACA,eAASQ,EAAT,GAAc;AAAE,aAAKC,WAAL,GAAmBV,CAAnB;AAAuB;;AACvCA,OAAC,CAACW,SAAF,GAAcV,CAAC,KAAK,IAAN,GAAaC,MAAM,CAACU,MAAP,CAAcX,CAAd,CAAb,IAAiCQ,EAAE,CAACE,SAAH,GAAeV,CAAC,CAACU,SAAjB,EAA4B,IAAIF,EAAJ,EAA7D,CAAd;AACH;;AAEM,QAAII,OAAQ,GAAG,oBAAW;AAC7BA,aAAQ,GAAGX,MAAM,CAACY,MAAP,IAAiB,SAASD,QAAT,CAAkBE,CAAlB,EAAqB;AAC7C,aAAK,IAAIC,CAAJ,EAAOC,CAAC,GAAG,CAAX,EAAcC,CAAC,GAAGC,SAAS,CAACC,MAAjC,EAAyCH,CAAC,GAAGC,CAA7C,EAAgDD,CAAC,EAAjD,EAAqD;AACjDD,WAAC,GAAGG,SAAS,CAACF,CAAD,CAAb;;AACA,eAAK,IAAIX,CAAT,IAAcU,CAAd;AAAiB,gBAAId,MAAM,CAACS,SAAP,CAAiBJ,cAAjB,CAAgCc,IAAhC,CAAqCL,CAArC,EAAwCV,CAAxC,CAAJ,EAAgDS,CAAC,CAACT,CAAD,CAAD,GAAOU,CAAC,CAACV,CAAD,CAAR;AAAjE;AACH;;AACD,eAAOS,CAAP;AACH,OAND;;AAOA,aAAOF,OAAQ,CAACS,KAAT,CAAe,IAAf,EAAqBH,SAArB,CAAP;AACH,KATM;;AAWA,aAASI,MAAT,CAAgBP,CAAhB,EAAmBxB,CAAnB,EAAsB;AACzB,UAAIuB,CAAC,GAAG,EAAR;;AACA,WAAK,IAAIT,CAAT,IAAcU,CAAd;AAAiB,YAAId,MAAM,CAACS,SAAP,CAAiBJ,cAAjB,CAAgCc,IAAhC,CAAqCL,CAArC,EAAwCV,CAAxC,KAA8Cd,CAAC,CAACgC,OAAF,CAAUlB,CAAV,IAAe,CAAjE,EACbS,CAAC,CAACT,CAAD,CAAD,GAAOU,CAAC,CAACV,CAAD,CAAR;AADJ;;AAEA,UAAIU,CAAC,IAAI,IAAL,IAAa,OAAOd,MAAM,CAACuB,qBAAd,KAAwC,UAAzD,EACI,KAAK,IAAIR,CAAC,GAAG,CAAR,EAAWX,CAAC,GAAGJ,MAAM,CAACuB,qBAAP,CAA6BT,CAA7B,CAApB,EAAqDC,CAAC,GAAGX,CAAC,CAACc,MAA3D,EAAmEH,CAAC,EAApE,EAAwE;AACpE,YAAIzB,CAAC,CAACgC,OAAF,CAAUlB,CAAC,CAACW,CAAD,CAAX,IAAkB,CAAlB,IAAuBf,MAAM,CAACS,SAAP,CAAiBe,oBAAjB,CAAsCL,IAAtC,CAA2CL,CAA3C,EAA8CV,CAAC,CAACW,CAAD,CAA/C,CAA3B,EACIF,CAAC,CAACT,CAAC,CAACW,CAAD,CAAF,CAAD,GAAUD,CAAC,CAACV,CAAC,CAACW,CAAD,CAAF,CAAX;AACP;AACL,aAAOF,CAAP;AACH;;AAEM,aAASY,UAAT,CAAoBC,UAApB,EAAgCC,MAAhC,EAAwCC,GAAxC,EAA6CC,IAA7C,EAAmD;AACtD,UAAIC,CAAC,GAAGb,SAAS,CAACC,MAAlB;AAAA,UAA0Ba,CAAC,GAAGD,CAAC,GAAG,CAAJ,GAAQH,MAAR,GAAiBE,IAAI,KAAK,IAAT,GAAgBA,IAAI,GAAG7B,MAAM,CAACgC,wBAAP,CAAgCL,MAAhC,EAAwCC,GAAxC,CAAvB,GAAsEC,IAArH;AAAA,UAA2H/B,CAA3H;AACA,UAAI,OAAOmC,OAAP,KAAmB,QAAnB,IAA+B,OAAOA,OAAO,CAACC,QAAf,KAA4B,UAA/D,EAA2EH,CAAC,GAAGE,OAAO,CAACC,QAAR,CAAiBR,UAAjB,EAA6BC,MAA7B,EAAqCC,GAArC,EAA0CC,IAA1C,CAAJ,CAA3E,KACK,KAAK,IAAId,CAAC,GAAGW,UAAU,CAACR,MAAX,GAAoB,CAAjC,EAAoCH,CAAC,IAAI,CAAzC,EAA4CA,CAAC,EAA7C;AAAiD,YAAIjB,CAAC,GAAG4B,UAAU,CAACX,CAAD,CAAlB,EAAuBgB,CAAC,GAAG,CAACD,CAAC,GAAG,CAAJ,GAAQhC,CAAC,CAACiC,CAAD,CAAT,GAAeD,CAAC,GAAG,CAAJ,GAAQhC,CAAC,CAAC6B,MAAD,EAASC,GAAT,EAAcG,CAAd,CAAT,GAA4BjC,CAAC,CAAC6B,MAAD,EAASC,GAAT,CAA7C,KAA+DG,CAAnE;AAAxE;AACL,aAAOD,CAAC,GAAG,CAAJ,IAASC,CAAT,IAAc/B,MAAM,CAACmC,cAAP,CAAsBR,MAAtB,EAA8BC,GAA9B,EAAmCG,CAAnC,CAAd,EAAqDA,CAA5D;AACH;;AAEM,aAASK,OAAT,CAAiBC,UAAjB,EAA6BC,SAA7B,EAAwC;AAC3C,aAAO,UAAUX,MAAV,EAAkBC,GAAlB,EAAuB;AAAEU,iBAAS,CAACX,MAAD,EAASC,GAAT,EAAcS,UAAd,CAAT;AAAqC,OAArE;AACH;;AAEM,aAASE,UAAT,CAAoBC,WAApB,EAAiCC,aAAjC,EAAgD;AACnD,UAAI,OAAOR,OAAP,KAAmB,QAAnB,IAA+B,OAAOA,OAAO,CAACS,QAAf,KAA4B,UAA/D,EAA2E,OAAOT,OAAO,CAACS,QAAR,CAAiBF,WAAjB,EAA8BC,aAA9B,CAAP;AAC9E;;AAEM,aAASE,SAAT,CAAmBC,OAAnB,EAA4BC,UAA5B,EAAwCC,CAAxC,EAA2CC,SAA3C,EAAsD;AACzD,eAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAAE,eAAOA,KAAK,YAAYH,CAAjB,GAAqBG,KAArB,GAA6B,IAAIH,CAAJ,CAAM,UAAU1D,OAAV,EAAmB;AAAEA,iBAAO,CAAC6D,KAAD,CAAP;AAAiB,SAA5C,CAApC;AAAoF;;AAC5G,aAAO,KAAKH,CAAC,KAAKA,CAAC,GAAG3D,OAAT,CAAN,EAAyB,UAAUC,OAAV,EAAmB8D,MAAnB,EAA2B;AACvD,iBAASC,SAAT,CAAmBF,KAAnB,EAA0B;AAAE,cAAI;AAAEG,gBAAI,CAACL,SAAS,CAACM,IAAV,CAAeJ,KAAf,CAAD,CAAJ;AAA8B,WAApC,CAAqC,OAAO3D,CAAP,EAAU;AAAE4D,kBAAM,CAAC5D,CAAD,CAAN;AAAY;AAAE;;AAC3F,iBAASgE,QAAT,CAAkBL,KAAlB,EAAyB;AAAE,cAAI;AAAEG,gBAAI,CAACL,SAAS,CAAC,OAAD,CAAT,CAAmBE,KAAnB,CAAD,CAAJ;AAAkC,WAAxC,CAAyC,OAAO3D,CAAP,EAAU;AAAE4D,kBAAM,CAAC5D,CAAD,CAAN;AAAY;AAAE;;AAC9F,iBAAS8D,IAAT,CAAcG,MAAd,EAAsB;AAAEA,gBAAM,CAACC,IAAP,GAAcpE,OAAO,CAACmE,MAAM,CAACN,KAAR,CAArB,GAAsCD,KAAK,CAACO,MAAM,CAACN,KAAR,CAAL,CAAoB5D,IAApB,CAAyB8D,SAAzB,EAAoCG,QAApC,CAAtC;AAAsF;;AAC9GF,YAAI,CAAC,CAACL,SAAS,GAAGA,SAAS,CAAC3B,KAAV,CAAgBwB,OAAhB,EAAyBC,UAAU,IAAI,EAAvC,CAAb,EAAyDQ,IAAzD,EAAD,CAAJ;AACH,OALM,CAAP;AAMH;;AAEM,aAASI,WAAT,CAAqBb,OAArB,EAA8Bc,IAA9B,EAAoC;AACvC,UAAIC,CAAC,GAAG;AAAEC,aAAK,EAAE,CAAT;AAAYC,YAAI,EAAE,gBAAW;AAAE,cAAIhD,CAAC,CAAC,CAAD,CAAD,GAAO,CAAX,EAAc,MAAMA,CAAC,CAAC,CAAD,CAAP;AAAY,iBAAOA,CAAC,CAAC,CAAD,CAAR;AAAc,SAAvE;AAAyEiD,YAAI,EAAE,EAA/E;AAAmFC,WAAG,EAAE;AAAxF,OAAR;AAAA,UAAsGC,CAAtG;AAAA,UAAyGC,CAAzG;AAAA,UAA4GpD,CAA5G;AAAA,UAA+GqD,CAA/G;AACA,aAAOA,CAAC,GAAG;AAAEb,YAAI,EAAEc,IAAI,CAAC,CAAD,CAAZ;AAAiB,iBAASA,IAAI,CAAC,CAAD,CAA9B;AAAmC,kBAAUA,IAAI,CAAC,CAAD;AAAjD,OAAJ,EAA4D,OAAOC,MAAP,KAAkB,UAAlB,KAAiCF,CAAC,CAACE,MAAM,CAACC,QAAR,CAAD,GAAqB,YAAW;AAAE,eAAO,IAAP;AAAc,OAAjF,CAA5D,EAAgJH,CAAvJ;;AACA,eAASC,IAAT,CAAcnD,CAAd,EAAiB;AAAE,eAAO,UAAUsD,CAAV,EAAa;AAAE,iBAAOlB,IAAI,CAAC,CAACpC,CAAD,EAAIsD,CAAJ,CAAD,CAAX;AAAsB,SAA5C;AAA+C;;AAClE,eAASlB,IAAT,CAAcmB,EAAd,EAAkB;AACd,YAAIP,CAAJ,EAAO,MAAM,IAAIQ,SAAJ,CAAc,iCAAd,CAAN;;AACP,eAAOb,CAAP;AAAU,cAAI;AACV,gBAAIK,CAAC,GAAG,CAAJ,EAAOC,CAAC,KAAKpD,CAAC,GAAG0D,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,GAAQ,CAAR,GAAYN,CAAC,CAAC,QAAD,CAAb,GAA0BM,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,GAAQN,CAAC,CAAC,OAAD,CAAD,KAAe,CAACpD,CAAC,GAAGoD,CAAC,CAAC,QAAD,CAAN,KAAqBpD,CAAC,CAACM,IAAF,CAAO8C,CAAP,CAArB,EAAgC,CAA/C,CAAR,GAA4DA,CAAC,CAACZ,IAAjG,CAAD,IAA2G,CAAC,CAACxC,CAAC,GAAGA,CAAC,CAACM,IAAF,CAAO8C,CAAP,EAAUM,EAAE,CAAC,CAAD,CAAZ,CAAL,EAAuBf,IAA9I,EAAoJ,OAAO3C,CAAP;AACpJ,gBAAIoD,CAAC,GAAG,CAAJ,EAAOpD,CAAX,EAAc0D,EAAE,GAAG,CAACA,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,GAAQ,CAAT,EAAY1D,CAAC,CAACoC,KAAd,CAAL;;AACd,oBAAQsB,EAAE,CAAC,CAAD,CAAV;AACI,mBAAK,CAAL;AAAQ,mBAAK,CAAL;AAAQ1D,iBAAC,GAAG0D,EAAJ;AAAQ;;AACxB,mBAAK,CAAL;AAAQZ,iBAAC,CAACC,KAAF;AAAW,uBAAO;AAAEX,uBAAK,EAAEsB,EAAE,CAAC,CAAD,CAAX;AAAgBf,sBAAI,EAAE;AAAtB,iBAAP;;AACnB,mBAAK,CAAL;AAAQG,iBAAC,CAACC,KAAF;AAAWK,iBAAC,GAAGM,EAAE,CAAC,CAAD,CAAN;AAAWA,kBAAE,GAAG,CAAC,CAAD,CAAL;AAAU;;AACxC,mBAAK,CAAL;AAAQA,kBAAE,GAAGZ,CAAC,CAACI,GAAF,CAAMU,GAAN,EAAL;;AAAkBd,iBAAC,CAACG,IAAF,CAAOW,GAAP;;AAAc;;AACxC;AACI,oBAAI,EAAE5D,CAAC,GAAG8C,CAAC,CAACG,IAAN,EAAYjD,CAAC,GAAGA,CAAC,CAACK,MAAF,GAAW,CAAX,IAAgBL,CAAC,CAACA,CAAC,CAACK,MAAF,GAAW,CAAZ,CAAnC,MAAuDqD,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,KAAU,CAAV,IAAeA,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,KAAU,CAAhF,CAAJ,EAAwF;AAAEZ,mBAAC,GAAG,CAAJ;AAAO;AAAW;;AAC5G,oBAAIY,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,KAAU,CAAV,KAAgB,CAAC1D,CAAD,IAAO0D,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,GAAQ1D,CAAC,CAAC,CAAD,CAAT,IAAgB0D,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,GAAQ1D,CAAC,CAAC,CAAD,CAAhD,CAAJ,EAA2D;AAAE8C,mBAAC,CAACC,KAAF,GAAUW,EAAE,CAAC,CAAD,CAAZ;AAAiB;AAAQ;;AACtF,oBAAIA,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,KAAU,CAAV,IAAeZ,CAAC,CAACC,KAAF,GAAU/C,CAAC,CAAC,CAAD,CAA9B,EAAmC;AAAE8C,mBAAC,CAACC,KAAF,GAAU/C,CAAC,CAAC,CAAD,CAAX;AAAgBA,mBAAC,GAAG0D,EAAJ;AAAQ;AAAQ;;AACrE,oBAAI1D,CAAC,IAAI8C,CAAC,CAACC,KAAF,GAAU/C,CAAC,CAAC,CAAD,CAApB,EAAyB;AAAE8C,mBAAC,CAACC,KAAF,GAAU/C,CAAC,CAAC,CAAD,CAAX;;AAAgB8C,mBAAC,CAACI,GAAF,CAAMW,IAAN,CAAWH,EAAX;;AAAgB;AAAQ;;AACnE,oBAAI1D,CAAC,CAAC,CAAD,CAAL,EAAU8C,CAAC,CAACI,GAAF,CAAMU,GAAN;;AACVd,iBAAC,CAACG,IAAF,CAAOW,GAAP;;AAAc;AAXtB;;AAaAF,cAAE,GAAGb,IAAI,CAACvC,IAAL,CAAUyB,OAAV,EAAmBe,CAAnB,CAAL;AACH,WAjBS,CAiBR,OAAOrE,CAAP,EAAU;AAAEiF,cAAE,GAAG,CAAC,CAAD,EAAIjF,CAAJ,CAAL;AAAa2E,aAAC,GAAG,CAAJ;AAAQ,WAjBzB,SAiBkC;AAAED,aAAC,GAAGnD,CAAC,GAAG,CAAR;AAAY;AAjB1D;;AAkBA,YAAI0D,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,GAAQ,CAAZ,EAAe,MAAMA,EAAE,CAAC,CAAD,CAAR;AAAa,eAAO;AAAEtB,eAAK,EAAEsB,EAAE,CAAC,CAAD,CAAF,GAAQA,EAAE,CAAC,CAAD,CAAV,GAAgB,KAAK,CAA9B;AAAiCf,cAAI,EAAE;AAAvC,SAAP;AAC/B;AACJ;;AAEM,aAASmB,eAAT,CAAyBC,CAAzB,EAA4BC,CAA5B,EAA+BC,CAA/B,EAAkCC,EAAlC,EAAsC;AACzC,UAAIA,EAAE,KAAKC,SAAX,EAAsBD,EAAE,GAAGD,CAAL;AACtBF,OAAC,CAACG,EAAD,CAAD,GAAQF,CAAC,CAACC,CAAD,CAAT;AACH;;AAEM,aAASG,YAAT,CAAsBJ,CAAtB,EAAyBlF,OAAzB,EAAkC;AACrC,WAAK,IAAIS,CAAT,IAAcyE,CAAd;AAAiB,YAAIzE,CAAC,KAAK,SAAN,IAAmB,CAACT,OAAO,CAACU,cAAR,CAAuBD,CAAvB,CAAxB,EAAmDT,OAAO,CAACS,CAAD,CAAP,GAAayE,CAAC,CAACzE,CAAD,CAAd;AAApE;AACH;;AAEM,aAAS8E,QAAT,CAAkBN,CAAlB,EAAqB;AACxB,UAAI9D,CAAC,GAAG,OAAOsD,MAAP,KAAkB,UAAlB,IAAgCA,MAAM,CAACC,QAA/C;AAAA,UAAyDQ,CAAC,GAAG/D,CAAC,IAAI8D,CAAC,CAAC9D,CAAD,CAAnE;AAAA,UAAwEC,CAAC,GAAG,CAA5E;AACA,UAAI8D,CAAJ,EAAO,OAAOA,CAAC,CAAC1D,IAAF,CAAOyD,CAAP,CAAP;AACP,UAAIA,CAAC,IAAI,OAAOA,CAAC,CAAC1D,MAAT,KAAoB,QAA7B,EAAuC,OAAO;AAC1CmC,YAAI,EAAE,gBAAY;AACd,cAAIuB,CAAC,IAAI7D,CAAC,IAAI6D,CAAC,CAAC1D,MAAhB,EAAwB0D,CAAC,GAAG,KAAK,CAAT;AACxB,iBAAO;AAAE3B,iBAAK,EAAE2B,CAAC,IAAIA,CAAC,CAAC7D,CAAC,EAAF,CAAf;AAAsByC,gBAAI,EAAE,CAACoB;AAA7B,WAAP;AACH;AAJyC,OAAP;AAMvC,YAAM,IAAIJ,SAAJ,CAAc1D,CAAC,GAAG,yBAAH,GAA+B,iCAA9C,CAAN;AACH;;AAEM,aAASqE,MAAT,CAAgBP,CAAhB,EAAmB5D,CAAnB,EAAsB;AACzB,UAAI6D,CAAC,GAAG,OAAOT,MAAP,KAAkB,UAAlB,IAAgCQ,CAAC,CAACR,MAAM,CAACC,QAAR,CAAzC;AACA,UAAI,CAACQ,CAAL,EAAQ,OAAOD,CAAP;AACR,UAAI7D,CAAC,GAAG8D,CAAC,CAAC1D,IAAF,CAAOyD,CAAP,CAAR;AAAA,UAAmB7C,CAAnB;AAAA,UAAsBqD,EAAE,GAAG,EAA3B;AAAA,UAA+B9F,CAA/B;;AACA,UAAI;AACA,eAAO,CAAC0B,CAAC,KAAK,KAAK,CAAX,IAAgBA,CAAC,KAAK,CAAvB,KAA6B,CAAC,CAACe,CAAC,GAAGhB,CAAC,CAACsC,IAAF,EAAL,EAAeG,IAApD;AAA0D4B,YAAE,CAACV,IAAH,CAAQ3C,CAAC,CAACkB,KAAV;AAA1D;AACH,OAFD,CAGA,OAAOoC,KAAP,EAAc;AAAE/F,SAAC,GAAG;AAAE+F,eAAK,EAAEA;AAAT,SAAJ;AAAuB,OAHvC,SAIQ;AACJ,YAAI;AACA,cAAItD,CAAC,IAAI,CAACA,CAAC,CAACyB,IAAR,KAAiBqB,CAAC,GAAG9D,CAAC,CAAC,QAAD,CAAtB,CAAJ,EAAuC8D,CAAC,CAAC1D,IAAF,CAAOJ,CAAP;AAC1C,SAFD,SAGQ;AAAE,cAAIzB,CAAJ,EAAO,MAAMA,CAAC,CAAC+F,KAAR;AAAgB;AACpC;;AACD,aAAOD,EAAP;AACH;;AAEM,aAASE,QAAT,GAAoB;AACvB,WAAK,IAAIF,EAAE,GAAG,EAAT,EAAarE,CAAC,GAAG,CAAtB,EAAyBA,CAAC,GAAGE,SAAS,CAACC,MAAvC,EAA+CH,CAAC,EAAhD;AACIqE,UAAE,GAAGA,EAAE,CAACG,MAAH,CAAUJ,MAAM,CAAClE,SAAS,CAACF,CAAD,CAAV,CAAhB,CAAL;AADJ;;AAEA,aAAOqE,EAAP;AACH;;AAEM,aAASI,cAAT,GAA0B;AAC7B,WAAK,IAAI1E,CAAC,GAAG,CAAR,EAAWC,CAAC,GAAG,CAAf,EAAkB0E,EAAE,GAAGxE,SAAS,CAACC,MAAtC,EAA8CH,CAAC,GAAG0E,EAAlD,EAAsD1E,CAAC,EAAvD;AAA2DD,SAAC,IAAIG,SAAS,CAACF,CAAD,CAAT,CAAaG,MAAlB;AAA3D;;AACA,WAAK,IAAIa,CAAC,GAAG5B,KAAK,CAACW,CAAD,CAAb,EAAkBgE,CAAC,GAAG,CAAtB,EAAyB/D,CAAC,GAAG,CAAlC,EAAqCA,CAAC,GAAG0E,EAAzC,EAA6C1E,CAAC,EAA9C;AACI,aAAK,IAAI2E,CAAC,GAAGzE,SAAS,CAACF,CAAD,CAAjB,EAAsB4E,CAAC,GAAG,CAA1B,EAA6BC,EAAE,GAAGF,CAAC,CAACxE,MAAzC,EAAiDyE,CAAC,GAAGC,EAArD,EAAyDD,CAAC,IAAIb,CAAC,EAA/D;AACI/C,WAAC,CAAC+C,CAAD,CAAD,GAAOY,CAAC,CAACC,CAAD,CAAR;AADJ;AADJ;;AAGA,aAAO5D,CAAP;AACH;;AAAA;;AAEM,aAAS8D,OAAT,CAAiBvB,CAAjB,EAAoB;AACvB,aAAO,gBAAgBuB,OAAhB,IAA2B,KAAKvB,CAAL,GAASA,CAAT,EAAY,IAAvC,IAA+C,IAAIuB,OAAJ,CAAYvB,CAAZ,CAAtD;AACH;;AAEM,aAASwB,gBAAT,CAA0BlD,OAA1B,EAAmCC,UAAnC,EAA+CE,SAA/C,EAA0D;AAC7D,UAAI,CAACqB,MAAM,CAAC2B,aAAZ,EAA2B,MAAM,IAAIvB,SAAJ,CAAc,sCAAd,CAAN;AAC3B,UAAIN,CAAC,GAAGnB,SAAS,CAAC3B,KAAV,CAAgBwB,OAAhB,EAAyBC,UAAU,IAAI,EAAvC,CAAR;AAAA,UAAoD9B,CAApD;AAAA,UAAuDiF,CAAC,GAAG,EAA3D;AACA,aAAOjF,CAAC,GAAG,EAAJ,EAAQoD,IAAI,CAAC,MAAD,CAAZ,EAAsBA,IAAI,CAAC,OAAD,CAA1B,EAAqCA,IAAI,CAAC,QAAD,CAAzC,EAAqDpD,CAAC,CAACqD,MAAM,CAAC2B,aAAR,CAAD,GAA0B,YAAY;AAAE,eAAO,IAAP;AAAc,OAA3G,EAA6GhF,CAApH;;AACA,eAASoD,IAAT,CAAcnD,CAAd,EAAiB;AAAE,YAAIkD,CAAC,CAAClD,CAAD,CAAL,EAAUD,CAAC,CAACC,CAAD,CAAD,GAAO,UAAUsD,CAAV,EAAa;AAAE,iBAAO,IAAInF,OAAJ,CAAY,UAAUuG,CAAV,EAAa3F,CAAb,EAAgB;AAAEiG,aAAC,CAACtB,IAAF,CAAO,CAAC1D,CAAD,EAAIsD,CAAJ,EAAOoB,CAAP,EAAU3F,CAAV,CAAP,IAAuB,CAAvB,IAA4BkG,MAAM,CAACjF,CAAD,EAAIsD,CAAJ,CAAlC;AAA2C,WAAzE,CAAP;AAAoF,SAA1G;AAA6G;;AAC1I,eAAS2B,MAAT,CAAgBjF,CAAhB,EAAmBsD,CAAnB,EAAsB;AAAE,YAAI;AAAElB,cAAI,CAACc,CAAC,CAAClD,CAAD,CAAD,CAAKsD,CAAL,CAAD,CAAJ;AAAgB,SAAtB,CAAuB,OAAOhF,CAAP,EAAU;AAAE4G,gBAAM,CAACF,CAAC,CAAC,CAAD,CAAD,CAAK,CAAL,CAAD,EAAU1G,CAAV,CAAN;AAAqB;AAAE;;AAClF,eAAS8D,IAAT,CAAcrB,CAAd,EAAiB;AAAEA,SAAC,CAACkB,KAAF,YAAmB4C,OAAnB,GAA6B1G,OAAO,CAACC,OAAR,CAAgB2C,CAAC,CAACkB,KAAF,CAAQqB,CAAxB,EAA2BjF,IAA3B,CAAgC8G,OAAhC,EAAyCjD,MAAzC,CAA7B,GAAgFgD,MAAM,CAACF,CAAC,CAAC,CAAD,CAAD,CAAK,CAAL,CAAD,EAAUjE,CAAV,CAAtF;AAAqG;;AACxH,eAASoE,OAAT,CAAiBlD,KAAjB,EAAwB;AAAEgD,cAAM,CAAC,MAAD,EAAShD,KAAT,CAAN;AAAwB;;AAClD,eAASC,MAAT,CAAgBD,KAAhB,EAAuB;AAAEgD,cAAM,CAAC,OAAD,EAAUhD,KAAV,CAAN;AAAyB;;AAClD,eAASiD,MAAT,CAAgBlC,CAAhB,EAAmBM,CAAnB,EAAsB;AAAE,YAAIN,CAAC,CAACM,CAAD,CAAD,EAAM0B,CAAC,CAACI,KAAF,EAAN,EAAiBJ,CAAC,CAAC9E,MAAvB,EAA+B+E,MAAM,CAACD,CAAC,CAAC,CAAD,CAAD,CAAK,CAAL,CAAD,EAAUA,CAAC,CAAC,CAAD,CAAD,CAAK,CAAL,CAAV,CAAN;AAA2B;AACrF;;AAEM,aAASK,gBAAT,CAA0BzB,CAA1B,EAA6B;AAChC,UAAI7D,CAAJ,EAAOX,CAAP;AACA,aAAOW,CAAC,GAAG,EAAJ,EAAQoD,IAAI,CAAC,MAAD,CAAZ,EAAsBA,IAAI,CAAC,OAAD,EAAU,UAAU7E,CAAV,EAAa;AAAE,cAAMA,CAAN;AAAU,OAAnC,CAA1B,EAAgE6E,IAAI,CAAC,QAAD,CAApE,EAAgFpD,CAAC,CAACqD,MAAM,CAACC,QAAR,CAAD,GAAqB,YAAY;AAAE,eAAO,IAAP;AAAc,OAAjI,EAAmItD,CAA1I;;AACA,eAASoD,IAAT,CAAcnD,CAAd,EAAiBgD,CAAjB,EAAoB;AAAEjD,SAAC,CAACC,CAAD,CAAD,GAAO4D,CAAC,CAAC5D,CAAD,CAAD,GAAO,UAAUsD,CAAV,EAAa;AAAE,iBAAO,CAAClE,CAAC,GAAG,CAACA,CAAN,IAAW;AAAE6C,iBAAK,EAAE4C,OAAO,CAACjB,CAAC,CAAC5D,CAAD,CAAD,CAAKsD,CAAL,CAAD,CAAhB;AAA2Bd,gBAAI,EAAExC,CAAC,KAAK;AAAvC,WAAX,GAA+DgD,CAAC,GAAGA,CAAC,CAACM,CAAD,CAAJ,GAAUA,CAAjF;AAAqF,SAA3G,GAA8GN,CAArH;AAAyH;AAClJ;;AAEM,aAASsC,aAAT,CAAuB1B,CAAvB,EAA0B;AAC7B,UAAI,CAACR,MAAM,CAAC2B,aAAZ,EAA2B,MAAM,IAAIvB,SAAJ,CAAc,sCAAd,CAAN;AAC3B,UAAIK,CAAC,GAAGD,CAAC,CAACR,MAAM,CAAC2B,aAAR,CAAT;AAAA,UAAiChF,CAAjC;AACA,aAAO8D,CAAC,GAAGA,CAAC,CAAC1D,IAAF,CAAOyD,CAAP,CAAH,IAAgBA,CAAC,GAAG,OAAOM,QAAP,KAAoB,UAApB,GAAiCA,QAAQ,CAACN,CAAD,CAAzC,GAA+CA,CAAC,CAACR,MAAM,CAACC,QAAR,CAAD,EAAnD,EAAyEtD,CAAC,GAAG,EAA7E,EAAiFoD,IAAI,CAAC,MAAD,CAArF,EAA+FA,IAAI,CAAC,OAAD,CAAnG,EAA8GA,IAAI,CAAC,QAAD,CAAlH,EAA8HpD,CAAC,CAACqD,MAAM,CAAC2B,aAAR,CAAD,GAA0B,YAAY;AAAE,eAAO,IAAP;AAAc,OAApL,EAAsLhF,CAAtM,CAAR;;AACA,eAASoD,IAAT,CAAcnD,CAAd,EAAiB;AAAED,SAAC,CAACC,CAAD,CAAD,GAAO4D,CAAC,CAAC5D,CAAD,CAAD,IAAQ,UAAUsD,CAAV,EAAa;AAAE,iBAAO,IAAInF,OAAJ,CAAY,UAAUC,OAAV,EAAmB8D,MAAnB,EAA2B;AAAEoB,aAAC,GAAGM,CAAC,CAAC5D,CAAD,CAAD,CAAKsD,CAAL,CAAJ,EAAa4B,MAAM,CAAC9G,OAAD,EAAU8D,MAAV,EAAkBoB,CAAC,CAACd,IAApB,EAA0Bc,CAAC,CAACrB,KAA5B,CAAnB;AAAwD,WAAjG,CAAP;AAA4G,SAA1I;AAA6I;;AAChK,eAASiD,MAAT,CAAgB9G,OAAhB,EAAyB8D,MAAzB,EAAiCpD,CAAjC,EAAoCwE,CAApC,EAAuC;AAAEnF,eAAO,CAACC,OAAR,CAAgBkF,CAAhB,EAAmBjF,IAAnB,CAAwB,UAASiF,CAAT,EAAY;AAAElF,iBAAO,CAAC;AAAE6D,iBAAK,EAAEqB,CAAT;AAAYd,gBAAI,EAAE1D;AAAlB,WAAD,CAAP;AAAiC,SAAvE,EAAyEoD,MAAzE;AAAmF;AAC/H;;AAEM,aAASqD,oBAAT,CAA8BC,MAA9B,EAAsCC,GAAtC,EAA2C;AAC9C,UAAIzG,MAAM,CAACmC,cAAX,EAA2B;AAAEnC,cAAM,CAACmC,cAAP,CAAsBqE,MAAtB,EAA8B,KAA9B,EAAqC;AAAEvD,eAAK,EAAEwD;AAAT,SAArC;AAAuD,OAApF,MAA0F;AAAED,cAAM,CAACC,GAAP,GAAaA,GAAb;AAAmB;;AAC/G,aAAOD,MAAP;AACH;;AAAA;;AAEM,aAASE,YAAT,CAAsBC,GAAtB,EAA2B;AAC9B,UAAIA,GAAG,IAAIA,GAAG,CAACC,UAAf,EAA2B,OAAOD,GAAP;AAC3B,UAAIpD,MAAM,GAAG,EAAb;AACA,UAAIoD,GAAG,IAAI,IAAX,EAAiB,KAAK,IAAI7B,CAAT,IAAc6B,GAAd;AAAmB,YAAI3G,MAAM,CAACK,cAAP,CAAsBc,IAAtB,CAA2BwF,GAA3B,EAAgC7B,CAAhC,CAAJ,EAAwCvB,MAAM,CAACuB,CAAD,CAAN,GAAY6B,GAAG,CAAC7B,CAAD,CAAf;AAA3D;AACjBvB,YAAM,WAAN,GAAiBoD,GAAjB;AACA,aAAOpD,MAAP;AACH;;AAEM,aAASsD,eAAT,CAAyBF,GAAzB,EAA8B;AACjC,aAAQA,GAAG,IAAIA,GAAG,CAACC,UAAZ,GAA0BD,GAA1B,GAAgC;AAAE,mBAASA;AAAX,OAAvC;AACH;;AAEM,aAASG,sBAAT,CAAgCC,QAAhC,EAA0CC,UAA1C,EAAsD;AACzD,UAAI,CAACA,UAAU,CAACC,GAAX,CAAeF,QAAf,CAAL,EAA+B;AAC3B,cAAM,IAAIvC,SAAJ,CAAc,gDAAd,CAAN;AACH;;AACD,aAAOwC,UAAU,CAACE,GAAX,CAAeH,QAAf,CAAP;AACH;;AAEM,aAASI,sBAAT,CAAgCJ,QAAhC,EAA0CC,UAA1C,EAAsD/D,KAAtD,EAA6D;AAChE,UAAI,CAAC+D,UAAU,CAACC,GAAX,CAAeF,QAAf,CAAL,EAA+B;AAC3B,cAAM,IAAIvC,SAAJ,CAAc,gDAAd,CAAN;AACH;;AACDwC,gBAAU,CAACI,GAAX,CAAeL,QAAf,EAAyB9D,KAAzB;AACA,aAAOA,KAAP;AACH;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACpND,QAAaoE,gBAAgB;AAO3B,gCAAoBC,UAApB,EAA0C;AAAA;;AAAtB,aAAAA,UAAA,GAAAA,UAAA;AAAyB;;AAPlB;AAAA;AAAA,qCASZ;AAAA;;AACb,iBAAO,IAAInI,OAAJ,CAAY,UAAC4C,CAAD,EAAIzC,CAAJ,EAAU;AACzB,iBAAI,CAACgI,UAAL,CAAgBJ,GAAhB,CAAoB,YAAU,8EAAYK,MAAtB,GAA6B,mBAAjD,EAAsEC,SAAtE,CAAgF,UAACC,OAAD,EAA+B;AAACzH,oBAAM,CAACY,MAAP,CAAc,KAAd,EAAoB6G,OAApB;AAA6B1F,eAAC,CAAC,KAAD,CAAD;AAAS,aAAtJ,EAAwJ,UAAA2F,MAAM;AAAA,qBAAIpI,CAAC,CAACoI,MAAD,CAAL;AAAA,aAA9J;AACH,WAFM,CAAP;AAGD;AAb0B;;AAAA;AAAA,OAA7B;;;;cAOkC;;;;AAPrBL,oBAAgB,6DAD5B,kEAC4B,GAAhBA,gBAAgB,CAAhB;;;;;;;;;;;;;;;;ACLb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACcf,QAAaM,kBAAkB;AAyB7B,kCACQC,WADR,EAEQC,iBAFR,EAE2C;AAAA;;AADnC,aAAAD,WAAA,GAAAA,WAAA;AACA,aAAAC,iBAAA,GAAAA,iBAAA;AArBT,aAAAC,IAAA,GAAO,IAAI,wDAAJ,CAAc;AACXC,eAAK,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,EAAoB,0DAAWC,QAA/B,CADI;AAEXC,qBAAW,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAFF;AAGXC,iBAAO,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAHE;AAIXC,aAAG,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAJM;AAKXC,wBAAc,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CALL;AAMXC,eAAK,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CANI;AAOXlE,cAAI,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAPK;AAQXmE,iBAAO,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CARE;AASXC,yBAAe,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CATN;AAUXC,mBAAS,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAVA;AAWXC,6BAAmB,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAXV;AAYXhB,iBAAO,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAZE;AAaXiB,gBAAM,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAbG;AAcXC,eAAK,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,CAdI;AAeXC,oBAAU,EAAE,IAAI,0DAAJ;AAfD,SAAd,CAAP;AAsBM;;AA5BwB;AAAA;AAAA,mCA8BlB,CACV;AA/B4B;AAAA;AAAA,sCAiCfC,UAjCe,EAiCH;AAAA;;AAC5B,cAAIA,UAAU,IAAI,QAAlB,EAA4B;AAC5B,gBAAIC,IAAJ;AAEAA,gBAAI,GAAE;;UAAA,GAEM,KAAKhB,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB8E,KAFtB,GAE6B;gBAF7B,GAGY,KAAKD,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBgF,WAH5B,GAGyC;YAHzC,GAIQ,KAAKH,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBiF,OAJxB,GAIiC;;UAJjC,GAMM,KAAKJ,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBkF,GANtB,GAM2B;kBAN3B,GAOc,KAAKL,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBmF,cAP9B,GAO8C;;OAP9C,GASE,KAAKN,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBoF,KATlB,GASwB;SATxB,GAUK,KAAKP,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBkB,IAVrB,GAU2B;oBAV3B,GAWgB,KAAK2D,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBqF,OAXhC,GAWyC;wBAXzC,GAYoB,KAAKR,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBsF,eAZpC,GAYqD;;aAZrD,GAcS,KAAKT,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBuF,SAdzB,GAcoC;4BAdpC,GAewB,KAAKV,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBwF,mBAfxC,GAe6D;;gBAf7D,GAiBY,KAAKX,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBwE,OAjB5B,GAiBqC;;yBAjBrC,GAmBqB,KAAKK,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgByF,MAnBrC,GAmB6C;;yBAnB7C,GAqBqB,KAAKZ,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB0F,KArBrC,GAqB4C;CArBlD;AAwBI,gBAAMI,QAAQ,iBAAd;;AACA,gBAAMC,QAAQ,GAAG,KAAKnB,iBAAL,CAAuBoB,OAAvB,CAA+BF,QAA/B,CAAjB;;AACA,gBAAMG,OAAO,GAAG,IAAIC,IAAJ,CAAS,CAACL,IAAD,CAAT,EAAiB;AAAEM,kBAAI,EAAEJ;AAAR,aAAjB,CAAhB;;AAEA,iBAAKnB,iBAAL,CAAuBwB,IAAvB,CAA4BH,OAA5B,EAAqCH,QAArC;AACD;;AAED,cAAIF,UAAU,IAAI,MAAlB,EAA0B;AACvB,gBAAMS,KAAK,GAAIC,KAAK,CAAC5H,MAAN,CAAkC2H,KAAjD;AACA,iBAAKE,UAAL,GAAkBF,KAAK,CAAC,CAAD,CAAvB;AAED,gBAAIG,IAAI,GAAG,EAAX;AACA,gBAAIC,KAAK,GAAG,EAAZ;AACA,gBAAIC,IAAI,GAAG,EAAX;AACA,gBAAIC,GAAG,GAAG,IAAIC,GAAJ,EAAV;AACA,gBAAIC,UAAU,GAAG,IAAIC,UAAJ,EAAjB;;AACAD,sBAAU,CAACE,MAAX,GAAoB,UAACT,KAAD,EAAW;AAC/BE,kBAAI,GAAGK,UAAU,CAACvG,MAAlB;AAEEmG,mBAAK,GAAGD,IAAI,CAACQ,KAAL,CAAW,IAAX,CAAR;AACA,kBAAItE,CAAC,GAAG,CAAR;;AACA,mBAAM,IAAI5E,CAAC,GAAG,CAAd,EAAiBA,CAAC,GAAG2I,KAAK,CAACxI,MAA3B,EAAmCH,CAAC,EAApC,EAAwC;AACnC4I,oBAAI,GAAGD,KAAK,CAAC3I,CAAD,CAAL,CAASkJ,KAAT,CAAe,IAAf,CAAP;;AACA,oBAAIN,IAAI,CAAC,CAAD,CAAJ,CAAQO,IAAR,MAAkB,aAAtB,EAAqC;AACrCN,qBAAG,CAACxC,GAAJ,CAAQ,gBAAczB,CAAtB,EAAwBgE,IAAI,CAAC,CAAD,CAA5B;AACAhE,mBAAC;AACA,iBAHD,MAGO;AACPiE,qBAAG,CAACxC,GAAJ,CAAQuC,IAAI,CAAC,CAAD,CAAJ,CAAQO,IAAR,EAAR,EAAuBP,IAAI,CAAC,CAAD,CAA3B;AACC;;AACDQ,uBAAO,CAACC,GAAR,CAAYT,IAAZ;AACJ;;AAEPQ,qBAAO,CAACC,GAAR,CAAYR,GAAZ;;AAEM,oBAAI,CAAC9B,IAAL,CAAUuC,QAAV,CAAmB;AACjBtC,qBAAK,EAAG6B,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,OAAR,CADS;AAEjBe,2BAAW,EAAG2B,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,cAAR,CAFG;AAGjBgB,uBAAO,EAAG0B,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,SAAR,CAHO;AAIjBiB,mBAAG,EAAGyB,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,OAAR,CAJW;AAKjBkB,8BAAc,EAAGwB,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,cAAR,CALA;AAMjBmB,qBAAK,EAAG,EANS;AAOjBlE,oBAAI,EAAG,EAPU;AAQjBmE,uBAAO,EAAGsB,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,SAAR,CARO;AASjBqB,+BAAe,EAAGqB,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,cAAR,CATD;AAUjBsB,yBAAS,EAAG,EAVK;AAWjBC,mCAAmB,EAAGmB,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,cAAR,CAXL;AAYjBO,uBAAO,EAAG,EAZO;AAajBiB,sBAAM,EAAGkB,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,QAAR,CAbQ;AAcjByB,qBAAK,EAAGiB,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,OAAR,CAdS;AAejB0B,0BAAU,EAAE;AAfK,eAAnB;AAkBD,aApCD;;AAqCAkB,sBAAU,CAACQ,UAAX,CAAsB,KAAKd,UAA3B;AAGA;AAED;AAvH4B;;AAAA;AAAA,OAA/B;;;;cA0BuB;;cACM;;;;AA3BhB7B,sBAAkB,6DAL9B,gEAAU;AACT4C,cAAQ,EAAE,eADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,uGAFS;;;;AAAA,KAAV,CAK8B,GAAlB7C,kBAAkB,CAAlB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACGb,QAAM8C,MAAM,GAAW,CACC;AAACC,UAAI,EAAE,OAAP;AAAgBC,eAAS,EAAG;AAA5B,KADD,EAEC;AAACD,UAAI,EAAE,MAAP;AAAeC,eAAS,EAAG;AAA3B,KAFD,EAGC;AAACD,UAAI,EAAE,YAAP;AAAqBC,eAAS,EAAG;AAAjC,KAHD,EAIC;AAACD,UAAI,EAAE,gBAAP;AAAyBC,eAAS,EAAG;AAArC,KAJD,EAKC;AAACD,UAAI,EAAE,WAAP;AAAoBC,eAAS,EAAG;AAAhC,KALD,EAMC;AAACD,UAAI,EAAE,UAAP;AAAmBC,eAAS,EAAG;AAA/B,KAND,EAOC;AAACD,UAAI,EAAE,WAAP;AAAoBC,eAAS,EAAG;AAAhC,KAPD,EAQC;AAACD,UAAI,EAAE,SAAP;AAAkBC,eAAS,EAAG;AAA9B,KARD,EASC;AAACD,UAAI,EAAE,YAAP;AAAqBC,eAAS,EAAG;AAAjC,KATD,EAUC;AAACD,UAAI,EAAE,iBAAP;AAA0BC,eAAS,EAAG;AAAtC,KAVD,EAWC;AAACD,UAAI,EAAE,YAAP;AAAqBC,eAAS,EAAG;AAAjC,KAXD,EAYC;AAACD,UAAI,EAAE,eAAP;AAAwBC,eAAS,EAAG;AAApC,KAZD,EAaC;AAACD,UAAI,EAAE,YAAP;AAAqBC,eAAS,EAAG;AAAjC,KAbD,CAAvB;;AAoBA,QAAaC,gBAAgB;AAAA;AAAA,KAA7B;;AAAaA,oBAAgB,6DAJ5B,+DAAS;AACRC,aAAO,EAAE,CAAC,6DAAaC,OAAb,CAAqBL,MAArB,CAAD,CADD;AAER9K,aAAO,EAAE,CAAC,4DAAD;AAFD,KAAT,CAI4B,GAAhBiL,gBAAgB,CAAhB;;;;;;;;;;;;;;;;ACrCb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACSf,QAAaG,YAAY,GAAzB;AAAA;;AACE,WAAAhD,KAAA,GAAQ,gBAAR;AACD,KAFD;;AAAagD,gBAAY,6DALxB,gEAAU;AACTR,cAAQ,EAAE,UADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,uFAFS;;;;AAAA,KAAV,CAKwB,GAAZO,YAAY,CAAZ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACuEb,QAAaC,SAAS;AAAA;AAAA,KAAtB;;AAAaA,aAAS,6DA1CrB,+DAAS;AACRC,kBAAY,EAAE,CACZ,2DADY,EAEZ,qEAFY,EAGZ,qFAHY,EAIZ,kFAJY,EAKZ,+EALY,EAMZ,kFANY,EAOZ,4EAPY,EAQZ,qFARY,EASZ,oGATY,EAUZ,mEAVY,EAWZ,iGAXY,EAYZ,8FAZY,EAaZ,8FAbY,EAcZ,qFAdY,CADN;AAiBRJ,aAAO,EAAE,CACP,uEADO,EAEP,oEAFO,EAGP,4FAHO,EAIP,oEAJO,EAKP,0EALO,EAMP,oEANO,EAOP,uEAPO,EAQP,yEARO,EASP,4FATO,EAUP,2DAVO,EAWP,mEAXO,EAYP,sEAZO,EAaP,8DAbO,CAjBD;AAiCRK,eAAS,EAAE,CACT,mEADS,EAET;AACIC,eAAO,EAAE,6DADb;AAEIC,kBAAU,EAAEC,uBAFhB;AAGIC,YAAI,EAAE,CAAC,mEAAD,EAAmB,gEAAnB,CAHV;AAG0CC,aAAK,EAAE;AAHjD,OAFS,CAjCH;AAwCRC,eAAS,EAAE,CAAC,2DAAD;AAxCH,KAAT,CA0CqB,GAATR,SAAS,CAAT;;AAEN,aAASK,uBAAT,CAAiCI,SAAjC,EAA8D;AACjE,aAAO;AAAA,eAAMA,SAAS,CAACC,UAAV,EAAN;AAAA,OAAP;AACD;;;;;;;;;;;;;;;;;ACpFH;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACOf,QAAaC,iBAAiB;AAE5B,mCAAc;AAAA;AAAG;;AAFW;AAAA;AAAA,mCAIjB,CACV;AAL2B;;AAAA;AAAA,OAA9B;;AAAaA,qBAAiB,6DAL7B,gEAAU;AACTpB,cAAQ,EAAE,cADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,qGAFS;;;;AAAA,KAAV,CAK6B,GAAjBmB,iBAAiB,CAAjB;;;;;;;;;;;;;;;;ACPb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACcf,QAAaC,sBAAsB;AAOjC,sCACUH,SADV,EAEUI,IAFV,EAGUhE,iBAHV,EAG6C;AAAA;;AAFnC,aAAA4D,SAAA,GAAAA,SAAA;AACA,aAAAI,IAAA,GAAAA,IAAA;AACA,aAAAhE,iBAAA,GAAAA,iBAAA;AAPV,aAAAC,IAAA,GAAO,IAAI,wDAAJ,CAAc;AACnBgE,oBAAU,EAAE,IAAI,0DAAJ;AADO,SAAd,CAAP;AAQM;;AAX2B;AAAA;AAAA,mCAatB;AACT,eAAKhE,IAAL,CAAUuC,QAAV,CAAmB;AACjByB,sBAAU,EAAE,KAAKL,SAAL,CAAeK;AADV,WAAnB;AAGD;AAjBgC;AAAA;AAAA,mDAoBN;AACvB,cAAIhD,IAAJ;AACAA,cAAI,GAAE;;sBAAA,GAEY,KAAK2C,SAAL,CAAeM,MAF3B,GAEmC;wBAFnC,GAGc,KAAKN,SAAL,CAAeO,QAH7B,GAGuC;2BAHvC,GAIiB,KAAKP,SAAL,CAAeQ,WAJhC,GAI6C;0BAJ7C,GAKgB,KAAKnE,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB6I,UALhC,GAK4C;2BAL5C,GAMiB,KAAKL,SAAL,CAAeS,WANhC,GAM6C;UANnD;AAQE/B,iBAAO,CAACC,GAAR,CAAYtB,IAAZ;AACA,iBAAO,KAAK+C,IAAL,CAAUM,IAAV,CAAe,YAAU,8EAAY5E,MAAtB,GAA6B,cAA5C,EAA4DuB,IAA5D,EAAiE;AAACsD,wBAAY,EAAE;AAAf,WAAjE,EAAyF5E,SAAzF,CAAoG,UAACzF,CAAD,EAAK;AAACoI,mBAAO,CAACC,GAAR,CAAYrI,CAAZ;AAAe,WAAzH,CAAP;AACH;AAhC8B;;AAAA;AAAA,OAAnC;;;;cAQuB;;cACL;;cACa;;;;AAVlB6J,0BAAsB,6DALlC,gEAAU;AACTrB,cAAQ,EAAE,mBADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,+GAFS;;;;AAAA,KAAV,CAKkC,GAAtBoB,sBAAsB,CAAtB;;;;;;;;;;;;;;;;ACdb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACQf,QAAaS,cAAc;AAG1B,8BAAoBC,MAApB,EAAoC;AAAA;;AAAhB,aAAAA,MAAA,GAAAA,MAAA;AAAmB;;AAHb;AAAA;AAAA,mCAQd,CACV;AATwB;AAAA;AAAA,gCAWjB;AACQ,cAAG,KAAKC,QAAL,IAAiB,OAAjB,IAA4B,KAAKC,QAAL,IAAiB,OAAhD,EAAwD;AACvD,iBAAKF,MAAL,CAAYG,QAAZ,CAAqB,CAAC,GAAD,CAArB;AACA,WAFD,MAEM;AACJC,iBAAK,CAAC,qBAAD,CAAL;AACD;AACF;AAjBU;;AAAA;AAAA,OAA3B;;;;cAG6B;;;;AAHhBL,kBAAc,6DAL1B,gEAAU;AACT9B,cAAQ,EAAE,WADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,+FAFS;;;;AAAA,KAAV,CAK0B,GAAd6B,cAAc,CAAd;;;;;;;;;;;;;;;;ACRb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACOf,QAAaM,kBAAkB;AAE7B,oCAAc;AAAA;AAAG;;AAFY;AAAA;AAAA,mCAIlB,CACV;AAL4B;;AAAA;AAAA,OAA/B;;AAAaA,sBAAkB,6DAL9B,gEAAU;AACTpC,cAAQ,EAAE,eADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,uGAFS;;;;AAAA,KAAV,CAK8B,GAAlBmC,kBAAkB,CAAlB;;;;;;;;;;;;;;;;ACPb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACQf,QAAaC,gBAAgB;AAG3B,kCAAc;AAAA;AAAG;;AAHU;AAAA;AAAA,mCAKhB,CACV;AAN0B;;AAAA;AAAA,OAA7B;;AAAaA,oBAAgB,6DAL5B,gEAAU;AACTrC,cAAQ,EAAE,aADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,mGAFS;;;;AAAA,KAAV,CAK4B,GAAhBoC,gBAAgB,CAAhB;;;;;;;;;;;;;;;;ACRb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACOf,QAAaC,mBAAmB;AAE9B,qCAAc;AAAA;AAAG;;AAFa;AAAA;AAAA,mCAItB,CACP;AAL6B;;AAAA;AAAA,OAAhC;;AAAaA,uBAAmB,6DAL/B,gEAAU;AACTtC,cAAQ,EAAE,gBADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,yGAFS;;;;AAAA,KAAV,CAK+B,GAAnBqC,mBAAmB,CAAnB;;;;;;;;;;;;;;;;ACPb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACgBf,QAAaC,mBAAmB;AAgB9B,mCACUrB,SADV,EAEQI,IAFR,EAGQhE,iBAHR,EAG2C;AAAA;;AAFjC,aAAA4D,SAAA,GAAAA,SAAA;AACF,aAAAI,IAAA,GAAAA,IAAA;AACA,aAAAhE,iBAAA,GAAAA,iBAAA;AAdT,aAAAC,IAAA,GAAO,IAAI,wDAAJ,CAAc;AACViF,kBAAQ,EAAE,IAAI,0DAAJ,CAAgB,EAAhB,EAAoB,0DAAW/E,QAA/B,CADA;AAEVgF,yBAAe,EAAE,IAAI,0DAAJ,EAFP;AAGVC,iBAAO,EAAE,IAAI,0DAAJ,EAHC;AAIVC,qBAAW,EAAE,IAAI,0DAAJ,EAJH;AAKVC,qBAAW,EAAE,IAAI,0DAAJ,EALH;AAMVC,sBAAY,EAAE,IAAI,0DAAJ,EANJ;AAOVxE,oBAAU,EAAE,IAAI,0DAAJ;AAPF,SAAd,CAAP;AAeM;;AApByB;AAAA;AAAA,mCAsBnB,CACV;AAvB6B;AAAA;AAAA,yCAyBbC,UAzBa,EAyBD;AAAA;;AAC/B,cAAIA,UAAU,IAAI,QAAlB,EAA4B;AAC5B,gBAAIC,IAAJ;AAEAA,gBAAI,GAAE;;UAAA,GAEM,KAAKhB,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB8J,QAFtB,GAEgC;gBAFhC,GAGY,KAAKjF,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB+J,eAH5B,GAG6C;QAH7C,GAII,KAAKlF,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBgK,OAJpB,GAI6B;YAJ7B,GAKQ,KAAKnF,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBiK,WALxB,GAKqC;YALrC,GAMQ,KAAKpF,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBkK,WANxB,GAMqC;aANrC,GAOS,KAAKrF,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBmK,YAPzB,GAOuC;CAP7C;AAUI,gBAAMrE,QAAQ,oBAAd;;AACA,gBAAMC,QAAQ,GAAG,KAAKnB,iBAAL,CAAuBoB,OAAvB,CAA+BF,QAA/B,CAAjB;;AACA,gBAAMG,OAAO,GAAG,IAAIC,IAAJ,CAAS,CAACL,IAAD,CAAT,EAAiB;AAAEM,kBAAI,EAAEJ;AAAR,aAAjB,CAAhB;;AAEA,iBAAKnB,iBAAL,CAAuBwB,IAAvB,CAA4BH,OAA5B,EAAqCH,QAArC;AACD;;AAED,cAAIF,UAAU,IAAI,MAAlB,EAA0B;AACvB,gBAAMS,KAAK,GAAIC,KAAK,CAAC5H,MAAN,CAAkC2H,KAAjD;AACA,iBAAKE,UAAL,GAAkBF,KAAK,CAAC,CAAD,CAAvB;AAED,gBAAIG,IAAI,GAAG,EAAX;AACA,gBAAIC,KAAK,GAAG,EAAZ;AACA,gBAAIC,IAAI,GAAG,EAAX;AACA,gBAAIC,GAAG,GAAG,IAAIC,GAAJ,EAAV;AACA,gBAAIC,UAAU,GAAG,IAAIC,UAAJ,EAAjB;;AACAD,sBAAU,CAACE,MAAX,GAAoB,UAACT,KAAD,EAAW;AAC/BE,kBAAI,GAAGK,UAAU,CAACvG,MAAlB;AAEEmG,mBAAK,GAAGD,IAAI,CAACQ,KAAL,CAAW,IAAX,CAAR;;AACA,mBAAM,IAAIlJ,CAAC,GAAG,CAAd,EAAiBA,CAAC,GAAG2I,KAAK,CAACxI,MAA3B,EAAmCH,CAAC,EAApC,EAAwC;AACnC4I,oBAAI,GAAGD,KAAK,CAAC3I,CAAD,CAAL,CAASkJ,KAAT,CAAe,IAAf,CAAP;AACAL,mBAAG,CAACxC,GAAJ,CAAQuC,IAAI,CAAC,CAAD,CAAJ,CAAQO,IAAR,EAAR,EAAuBP,IAAI,CAAC,CAAD,CAA3B;AACJ;;AAED,oBAAI,CAAC7B,IAAL,CAAUuC,QAAV,CAAmB;AACjB0C,wBAAQ,EAAGnD,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,OAAR,CADM;AAEjB8F,+BAAe,EAAEpD,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,aAAR,CAFA;AAGjB+F,uBAAO,EAAErD,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,KAAR,CAHQ;AAIjBgG,2BAAW,EAAEtD,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,SAAR,CAJI;AAKjBiG,2BAAW,EAAEvD,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,SAAR,CALI;AAMjBkG,4BAAY,EAAExD,GAAG,CAAC1C,GAAJ,CAAQ,UAAR,CANG;AAOjB0B,0BAAU,EAAE;AAPK,eAAnB;AAUD,aAnBD;;AAoBAkB,sBAAU,CAACQ,UAAX,CAAsB,KAAKd,UAA3B;AACA;;AAED,cAAIX,UAAU,IAAI,SAAlB,EAA6B;AAE5B,gBAAIC,KAAJ;;AAEAA,iBAAI,GAAE;;;sBAAA,GAGa,8EAAYvB,MAHzB,GAGgC;;sBAHhC,GAKc,KAAKO,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB+J,eAL9B,GAKgD;qBALhD,GAMa,KAAKlF,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBiK,WAN7B,GAM2C;0BAN3C,GAOiB,8EAAY3F,MAP7B,GAOoC;gBAPpC,GAQQ,KAAKO,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB8J,QARxB,GAQmC,MARzC;AAUA,gBAAMM,WAAW,GAAG;AAClBC,qBAAO,EAAE,IAAI,gEAAJ,CAAgB;AACvB,0BAAW,aADY;AAEvB,gCAAiB,aAFM;AAGvB,iCAAiB,YAAW,8EAAYC;AAHjB,eAAhB;AADS,aAApB;AAQQ,mBAAO,KAAK1B,IAAL,CACZM,IADY,CACP,KAAKV,SAAL,CAAeM,MAAf,GAAsB,UADf,EAC2BjD,KAD3B,EACiCuE,WADjC,EAEZ7F,SAFY,CAED,UAACzF,CAAD,EAAK;AAACoI,qBAAO,CAACC,GAAR,CAAY,OAAZ,EAAqBrI,CAArB;AAAwB,aAF7B,CAAP;AAIR;AAGD;AA3G6B;;AAAA;AAAA,OAAhC;;;;cAiBuB;;cACP;;cACa;;;;AAnBhB+K,uBAAmB,6DAN/B,gEAAU;AACTvC,cAAQ,EAAE,gBADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,yGAFS;;;;AAAA,KAAV,CAM+B,GAAnBsC,mBAAmB,CAAnB;;;;;;;;;;;;;;;;AChBb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACOf,QAAaU,uBAAuB;AAElC,yCAAc;AAAA;AAAG;;AAFiB;AAAA;AAAA,mCAIvB,CACV;AALiC;;AAAA;AAAA,OAApC;;AAAaA,2BAAuB,6DALnC,gEAAU;AACTjD,cAAQ,EAAE,oBADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,iHAFS;;;;AAAA,KAAV,CAKmC,GAAvBgD,uBAAuB,CAAvB;;;;;;;;;;;;;;;;ACPb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACef,QAAaC,mBAAmB;AAQ9B,mCACUhC,SADV,EAEUI,IAFV,EAGUhE,iBAHV,EAG6C;AAAA;;AAFnC,aAAA4D,SAAA,GAAAA,SAAA;AACA,aAAAI,IAAA,GAAAA,IAAA;AACA,aAAAhE,iBAAA,GAAAA,iBAAA;AATV,aAAAC,IAAA,GAAO,IAAI,wDAAJ,CAAc;AACnBiE,gBAAM,EAAE,IAAI,0DAAJ,EADW;AAEnBC,kBAAQ,EAAE,IAAI,0DAAJ,EAFS;AAGnBC,qBAAW,EAAE,IAAI,0DAAJ;AAHM,SAAd,CAAP;AAUM;;AAZwB;AAAA;AAAA,mCAcnB;AACT,eAAKnE,IAAL,CAAUuC,QAAV,CAAmB;AACjB0B,kBAAM,EAAE,KAAKN,SAAL,CAAeM,MADN;AAEjBC,oBAAQ,EAAE,KAAKP,SAAL,CAAeO,QAFR;AAGjBC,uBAAW,EAAE,KAAKR,SAAL,CAAeQ;AAHX,WAAnB;AAKD;AApB6B;AAAA;AAAA,yCAuBb;AACf,cAAInD,IAAJ;AACAA,cAAI,GAAE;;oBAAA,GAEY,KAAKhB,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB8I,MAF5B,GAEqC;sBAFrC,GAGc,KAAKjE,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgB+I,QAH9B,GAGyC;yBAHzC,GAIiB,KAAKlE,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBgJ,WAJjC,GAI+C;wBAJ/C,GAKiB,KAAKR,SAAL,CAAeK,UALhC,GAK6C;yBAL7C,GAMkB,KAAKL,SAAL,CAAeS,WANjC,GAM+C;QANrD;AAQE/B,iBAAO,CAACC,GAAR,CAAYtB,IAAZ;AACA,iBAAO,KAAK+C,IAAL,CAAUM,IAAV,CAAe,YAAU,8EAAY5E,MAAtB,GAA6B,cAA5C,EAA4DuB,IAA5D,EAAiE;AAACsD,wBAAY,EAAE;AAAf,WAAjE,EAAyF5E,SAAzF,CAAoG,UAACzF,CAAD,EAAK;AAACoI,mBAAO,CAACC,GAAR,CAAYrI,CAAZ;AAAe,WAAzH,CAAP;AACH;AAnC6B;;AAAA;AAAA,OAAhC;;;;cASuB;;cACL;;cACa;;;;AAXlB0L,uBAAmB,6DAN/B,gEAAU;AACTlD,cAAQ,EAAE,gBADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,yGAFS;;;;AAAA,KAAV,CAM+B,GAAnBiD,mBAAmB,CAAnB;;;;;;;;;;;;;;;;ACfb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACcf,QAAaC,wBAAwB;AAOnC,wCACUjC,SADV,EAEUI,IAFV,EAGUhE,iBAHV,EAG6C;AAAA;;AAFnC,aAAA4D,SAAA,GAAAA,SAAA;AACA,aAAAI,IAAA,GAAAA,IAAA;AACA,aAAAhE,iBAAA,GAAAA,iBAAA;AAPV,aAAAC,IAAA,GAAO,IAAI,wDAAJ,CAAc;AACnBoE,qBAAW,EAAE,IAAI,0DAAJ;AADM,SAAd,CAAP;AAQM;;AAX6B;AAAA;AAAA,mCAaxB;AACT,eAAKpE,IAAL,CAAUuC,QAAV,CAAmB;AACjB6B,uBAAW,EAAE,KAAKT,SAAL,CAAeS;AADX,WAAnB;AAGD;AAjBkC;AAAA;AAAA,8CAoBb;AACpB,cAAIpD,IAAJ;AACAA,cAAI,GAAE;;oBAAA,GAEY,KAAK2C,SAAL,CAAeM,MAF3B,GAEmC;sBAFnC,GAGc,KAAKN,SAAL,CAAeO,QAH7B,GAGuC;yBAHvC,GAIiB,KAAKP,SAAL,CAAeQ,WAJhC,GAI6C;wBAJ7C,GAKgB,KAAKR,SAAL,CAAeK,UAL/B,GAK2C;yBAL3C,GAMiB,KAAKhE,IAAL,CAAU7E,KAAV,CAAgBiJ,WANjC,GAM8C;QANpD;AAQE/B,iBAAO,CAACC,GAAR,CAAYtB,IAAZ;AACA,iBAAO,KAAK+C,IAAL,CAAUM,IAAV,CAAe,YAAU,8EAAY5E,MAAtB,GAA6B,cAA5C,EAA4DuB,IAA5D,EAAiE;AAACsD,wBAAY,EAAE;AAAf,WAAjE,EAAyF5E,SAAzF,CAAoG,UAACzF,CAAD,EAAK;AAACoI,mBAAO,CAACC,GAAR,CAAYrI,CAAZ;AAAe,WAAzH,CAAP;AACH;AAhCkC;;AAAA;AAAA,OAArC;;;;cAQuB;;cACL;;cACa;;;;AAVlB2L,4BAAwB,6DALpC,gEAAU;AACTnD,cAAQ,EAAE,qBADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,mHAFS;;;;AAAA,KAAV,CAKoC,GAAxBkD,wBAAwB,CAAxB;;;;;;;;;;;;;;;;ACdb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACWf,QAAaC,sBAAsB;AAGjC,wCAAc;AAAA;AAAG;;AAHgB;AAAA;AAAA,mCAK3B;AACN,cAAMC,MAAM,GAAGC,mBAAmB,CAAC;AACjCC,kBAAM,EAAE,iBADyB;AAEjCC,kBAAM,EAAE,kBAFyB;AAGjCC,mBAAO,EAAE,CACPC,6BADO,CAHwB;AAMjC9F,eAAG,EAAE;AAN4B,WAAD,CAAlC;AAQD;AAdkC;;AAAA;AAAA,OAAnC;;AAAawF,0BAAsB,6DALlC,gEAAU;AACTpD,cAAQ,EAAE,mBADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,+GAFS;;;;AAAA,KAAV,CAKkC,GAAtBmD,sBAAsB,CAAtB;;;;;;;;;;;;;;;;ACXb;AAAe;;;AAAA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACUf,QAAaO,aAAa;AAItB,6BAAoBC,WAApB,EAA8C;AAAA;;AAA1B,aAAAA,WAAA,GAAAA,WAAA;AAFpB,aAAAC,SAAA,GAAY,KAAZ;AAEiD;;AAJ3B;AAAA;AAAA,mCAMb;AACL,eAAKC,YAAL,GAAoB,KAAKF,WAAL,CAAiBG,KAAjB,CAAuB;AACvCvG,iBAAK,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,0DAAWC,QAAhB,CADgC;AAEvCuG,qBAAS,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,0DAAWvG,QAAhB,CAF4B;AAGvCwG,oBAAQ,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,0DAAWxG,QAAhB,CAH6B;AAIvCyG,iBAAK,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,CAAC,0DAAWzG,QAAZ,EAAsB,0DAAWyG,KAAjC,CAAL,CAJgC;AAKvCjC,oBAAQ,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,CAAC,0DAAWxE,QAAZ,EAAsB,0DAAW0G,SAAX,CAAqB,CAArB,CAAtB,CAAL,CAL6B;AAMvCC,2BAAe,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,0DAAW3G,QAAhB,CANsB;AAOvC4G,uBAAW,EAAE,CAAC,KAAD,EAAQ,0DAAWC,YAAnB;AAP0B,WAAvB,EAQjB;AACCC,qBAAS,EAAEC,SAAS,CAAC,UAAD,EAAa,iBAAb;AADrB,WARiB,CAApB;AAWL,SAlBuB,CAoBtB;;AApBsB;AAAA;AAAA,mCAuBX;AACP,eAAKX,SAAL,GAAiB,IAAjB,CADO,CAGP;;AACA,cAAI,KAAKC,YAAL,CAAkBW,OAAtB,EAA+B;AAC3B;AACH,WANM,CAQP;;;AACAtC,eAAK,CAAC,sBAAsBuC,IAAI,CAACC,SAAL,CAAe,KAAKb,YAAL,CAAkBpL,KAAjC,EAAwC,IAAxC,EAA8C,CAA9C,CAAvB,CAAL;AACH;AAjCqB;AAAA;AAAA,kCAmCZ;AACN,eAAKmL,SAAL,GAAiB,KAAjB;AACA,eAAKC,YAAL,CAAkBc,KAAlB;AACH;AAtCqB;AAAA;AAAA,4BAqBd;AAAE,iBAAO,KAAKd,YAAL,CAAkBe,QAAzB;AAAoC;AArBxB;;AAAA;AAAA,OAA1B;;;;cAIqC;;;;AAJxBlB,iBAAa,6DAPzB,gEAAU;AACT3D,cAAQ,EAAE,UADD;AAETC,cAAQ,EAAR;AAAA;AAAA,6FAFS;;;;AAAA,KAAV,CAOyB,GAAb0D,aAAa,CAAb,C,CA2Cb;;AACO,aAASa,SAAT,CAAmBM,WAAnB,EAAwCC,mBAAxC,EAAqE;AACxE,aAAO,UAACC,SAAD,EAA0B;AAC7B,YAAMC,OAAO,GAAGD,SAAS,CAACH,QAAV,CAAmBC,WAAnB,CAAhB;AACA,YAAMI,eAAe,GAAGF,SAAS,CAACH,QAAV,CAAmBE,mBAAnB,CAAxB;;AAEA,YAAIG,eAAe,CAACC,MAAhB,IAA0B,CAACD,eAAe,CAACC,MAAhB,CAAuBC,SAAtD,EAAiE;AAC7D;AACA;AACH,SAP4B,CAS7B;;;AACA,YAAIH,OAAO,CAACvM,KAAR,KAAkBwM,eAAe,CAACxM,KAAtC,EAA6C;AACzCwM,yBAAe,CAACG,SAAhB,CAA0B;AAAED,qBAAS,EAAE;AAAb,WAA1B;AACH,SAFD,MAEO;AACHF,yBAAe,CAACG,SAAhB,CAA0B,IAA1B;AACH;AACJ,OAfD;AAgBH;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACrEM,QAAMC,WAAW,GAAG;AACzBC,gBAAU,EAAE,IADa;AAEzBvI,YAAM,EAAE,mBAFiB;AAGzBgG,WAAK,EAAE;AAHkB,KAApB;;;;;;;;;;;;;;;;ACFP;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA,yC,CAAA;AACA;AACA;;;AAEO,QAAMsC,WAAW,GAAG;AACzBC,gBAAU,EAAE;AADa,KAApB;AAIP;;;;;;;AAOA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACRA,QAAI,sEAAYA,UAAhB,EAA4B;AAC1B;AACD;;AAED,uGAAyBC,eAAzB,CAAyC,yDAAzC,WACS,UAAAC,GAAG;AAAA,aAAI7F,OAAO,CAAC9E,KAAR,CAAc2K,GAAd,CAAJ;AAAA,KADZ","file":"main-es5.js","sourcesContent":["function webpackEmptyAsyncContext(req) {\n\t// Here Promise.resolve().then() is used instead of new Promise() to prevent\n\t// uncaught exception popping up in devtools\n\treturn Promise.resolve().then(function() {\n\t\tvar e = new Error(\"Cannot find module '\" + req + \"'\");\n\t\te.code = 'MODULE_NOT_FOUND';\n\t\tthrow e;\n\t});\n}\nwebpackEmptyAsyncContext.keys = function() { return []; };\nwebpackEmptyAsyncContext.resolve = webpackEmptyAsyncContext;\nmodule.exports = webpackEmptyAsyncContext;\nwebpackEmptyAsyncContext.id = \"./$$_lazy_route_resource lazy recursive\";","export default \"\\n<form [formGroup]=\\\"Form\\\" (ngSubmit)=\\\"swaggertoyaml(buttonType)\\\">\\n\\n <label>Upload and fill form width repository description file: </label><br>\\n <input type=\\\"file\\\" id=\\\"repofile\\\" name=\\\"repofile \\\" class=\\\"btn btn-primary\\\" (change)=\\\"swaggertoyaml('fill')\\\" ><br>\\n <label>Or describe your repository and save a new file for publishing in the FDP database:</label><br>\\n\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>title\\n   <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"title\\\" required>\\n  </label>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>Description\\n   <textarea class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"description\\\"></textarea>\\n  </label>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>version</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"version\\\">\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>url</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"url\\\">\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>Description\\n   <textarea class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"urldescription\\\"></textarea>\\n  </label>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>paths</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"paths\\\">\\n </div> <div class=\\\"form-group\\\">\\n <label>verb</label>\\n <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"verb\\\">\\n</div> <div class=\\\"form-group\\\">\\n <label>summary</label>\\n <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"summary\\\">\\n</div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>description</label>\\n  <textarea class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"verbdescription\\\"></textarea>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>responses</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"responses\\\">\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>description</label>\\n  <textarea class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"responsedescription\\\"></textarea>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>content</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"content\\\">\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>schema</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"schema\\\">\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>items</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"items\\\">\\n </div>\\n\\n <div>\\n  <br>\\n  <button type=\\\"submit\\\" (click)=\\\"swaggertoyaml('submit')\\\" class=\\\"btn btn-primary\\\">Save swagger api description file</button>\\n </div>\\n</form>\\n\\n\\n\"","export default \"\\n<style>\\n :host {\\n  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \\\"Segoe UI\\\", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, \\\"Apple Color Emoji\\\", \\\"Segoe UI Emoji\\\", \\\"Segoe UI Symbol\\\";\\n  font-size: 14px;\\n  color: #333;\\n  box-sizing: border-box;\\n  -webkit-font-smoothing: antialiased;\\n  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\\n }\\n\\n h1,\\n h2,\\n h3,\\n h4,\\n h5,\\n h6 {\\n  margin: 8px 0;\\n }\\n\\n p {\\n  margin: 0;\\n }\\n\\n .spacer {\\n  flex: 1;\\n }\\n\\n .toolbar {\\n  height: 60px;\\n  margin: -8px;\\n  display: flex;\\n  align-items: center;\\n  background-color: #badcfd;\\n  font-weight: 600;\\n }\\n\\n .toolbar img {\\n  margin: 0 16px;\\n }\\n\\n\\n .toolbar #twitter-logo:hover {\\n  opacity: 0.8;\\n }\\n\\n .content {\\n  display: flex;\\n  margin: 32px auto;\\n  padding: 0 16px;\\n  max-width: 960px;\\n  flex-direction: column;\\n  align-items: center;\\n }\\n\\n svg.material-icons {\\n  height: 24px;\\n  width: auto;\\n }\\n\\n svg.material-icons:not(:last-child) {\\n  margin-right: 8px;\\n }\\n\\n\\n a,\\n a:visited,\\n a:hover {\\n  color: #1976d2;\\n  text-decoration: none;\\n }\\n\\n a:hover {\\n  color: #125699;\\n }\\n\\n\\n\\n\\n footer {\\n  margin-top: 8px;\\n  display: flex;\\n  align-items: center;\\n  line-height: 20px;\\n }\\n\\n footer a {\\n  display: flex;\\n  align-items: center;\\n }\\n\\n\\n /* Responsive Styles */\\n @media screen and (max-width: 767px) {\\n\\n  .card-container > *:not(.circle-link) ,\\n  .terminal {\\n   width: 100%;\\n  }\\n\\n  .card:not(.highlight-card) {\\n   height: 16px;\\n   margin: 8px 0;\\n  }\\n\\n  .card.highlight-card span {\\n   margin-left: 72px;\\n  }\\n\\n  svg#rocket-smoke {\\n   right: 120px;\\n   transform: rotate(-5deg);\\n  }\\n }\\n\\n @media screen and (max-width: 575px) {\\n  svg#rocket-smoke {\\n   display: none;\\n   visibility: hidden;\\n  }\\n }\\n</style>\\n\\n<!-- Toolbar -->\\n<div class=\\\"toolbar\\\" role=\\\"banner\\\">\\n <a routerLink=\\\"/\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">\\n  <img\\n  width=\\\"80\\\"\\n  alt=\\\"Angular Logo\\\"\\n  src=\\\"assets/images/logo.png\\\"\\n />\\n </a>\\n\\n\\n\\n <button mat-button [matMenuTriggerFor]=\\\"menu\\\">Menu</button>\\n <mat-menu #menu=\\\"matMenu\\\">\\n\\n  <button mat-menu-item routerLink=\\\"/login\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Login</button>\\n  <mat-divider></mat-divider>\\n\\n  <button mat-menu-item [matMenuTriggerFor]=\\\"subMenuRepo\\\">Describe your repository</button>\\n  <mat-menu #subMenuRepo=\\\"matMenu\\\">\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/repositoryinfo\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">SDT administrative information </button>\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/repository\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Technical information</button>\\n  </mat-menu>\\n\\n  <button mat-menu-item [matMenuTriggerFor]=\\\"subMenuDataset\\\">Describe access to datasets</button>\\n  <mat-menu #subMenuDataset=\\\"matMenu\\\">\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/swaggerapi\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Swagger OpenAPI editor</button>\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/publishapi\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Publish OpenAPI file in SmartAPI</button>\\n   <mat-divider></mat-divider>\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/datasets\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Select your datasets to publish</button>\\n  </mat-menu>\\n\\n  <mat-divider></mat-divider>\\n  <button mat-menu-item routerLink=\\\"/ontologie\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Metadata mapping</button>\\n  <mat-divider></mat-divider>\\n  <button mat-menu-item [matMenuTriggerFor]=\\\"subMenuSetting\\\">Settings</button>\\n  <mat-menu #subMenuSetting=\\\"matMenu\\\">\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/settingfdp\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">FDP setting</button>\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/settingsmartapi\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">SmartAPI setting</button>\\n   <button mat-menu-item routerLink=\\\"/elasticsearch\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Elasticsearch setting</button>\\n   </mat-menu>\\n </mat-menu>\\n\\n <h3 style=\\\"color:#1f77ac; margin-left: auto; margin-right: auto\\\"> <strong>Publish your datasets in the Federated FAIR Data Space</strong></h3>\\n\\n\\n</div>\\n\\n\\n\\n<div class=\\\"content\\\" role=\\\"main\\\">\\n\\n <router-outlet></router-outlet>\\n\\n\\n\\n</div>\\n\\n\\n\\n\"","export default \"<h3>Here list of datasets directly from the openapi GET</h3>\\n<h3>where you can choose what to publish in FDP</h3>\\n\"","export default \"\\n<form [formGroup]=\\\"Form\\\" (ngSubmit)=\\\"SaveElasticsearchSetting()\\\">\\n\\n  <div class=\\\"form-group\\\">\\n   <label>Elasticsearch Url\\n   <input matInput placeholder=\\\"url http://\\\" type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"elasticurl\\\" required>\\n   </label>\\n  </div>\\n \\n  <div>\\n   <br>\\n   <button type=\\\"submit\\\" class=\\\"btn btn-primary\\\">Save elasticsearch setting</button>\\n  </div>\\n </form>\\n \\n\"","export default \"\\n<h3>AAI EOSC-Pillar (to integrate)</h3>\\n\\n<mat-card class=\\\"example-card\\\">\\n <mat-card-header>\\n  <mat-card-title>Login</mat-card-title>\\n </mat-card-header>\\n <mat-card-content>\\n  <form class=\\\"example-form\\\">\\n   <table class=\\\"example-full-width\\\" cellspacing=\\\"0\\\">\\n    <tr>\\n     <td>\\n      <mat-form-field class=\\\"example-full-width\\\">\\n       <input matInput placeholder=\\\"Username\\\" [(ngModel)]=\\\"username\\\" name=\\\"username\\\" required>\\n      </mat-form-field>\\n     </td>\\n    </tr>\\n    <tr>\\n     <td><mat-form-field class=\\\"example-full-width\\\">\\n      <input matInput placeholder=\\\"Password\\\" [(ngModel)]=\\\"password\\\" type=\\\"password\\\" name=\\\"password\\\" required>\\n     </mat-form-field></td>\\n    </tr>\\n    <tr>\\n     <td>\\n      <a routerLink=\\\"/user\\\" routerLinkActive=\\\"active\\\">Register</a>\\n     </td>\\n    </tr>\\n   </table>\\n  </form>\\n  <mat-spinner [style.display]=\\\"showSpinner ? 'block' : 'none'\\\"></mat-spinner>\\n </mat-card-content>\\n <mat-card-actions>\\n  <button mat-raised-button (click)=\\\"login()\\\" color=\\\"primary\\\">Login</button>\\n </mat-card-actions>\\n</mat-card>\\n\"","export default \"<h2>FAIRify your data: </h2>\\n\\n<h3>1 - map your metadata schema with FDP schema</h3>\\n<h3>2 - add missing informations</h3>\\n<h3>3 - and align with ontologies</h3>\\n\\n\"","export default \"\"","export default \"<p>publishapi works!</p>\\n\"","export default \"\\n<form [formGroup]=\\\"Form\\\" (ngSubmit)=\\\"repositorytoyaml(buttonType)\\\">\\n\\n  <label>Upload and fill form width repository description file: </label><br>\\n  <input type=\\\"file\\\" id=\\\"repofile\\\" name=\\\"repofile \\\" class=\\\"btn btn-primary\\\" (change)=\\\"repositorytoyaml('fill')\\\" ><br>\\n  <label>Or describe your repository and save a new file for publishing in the FDP database:</label><br>\\n\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>Repository Name\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"reponame\\\" required>\\n  </label>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>Description\\n  <textarea class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"repodescription\\\"></textarea>\\n  </label>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>url</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"repourl\\\">\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>Version</label>\\n  <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"repoversion\\\">\\n </div> <div class=\\\"form-group\\\">\\n <label>License</label>\\n <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"repolicence\\\">\\n</div> <div class=\\\"form-group\\\">\\n <label>Language</label>\\n <input type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"repolanguage\\\">\\n</div>\\n\\n <div>\\n  <br>\\n  <button type=\\\"submit\\\" (click)=\\\"repositorytoyaml('submit')\\\" class=\\\"btn btn-primary\\\">Save repository description file</button>\\n </div>\\n <div>\\n  <br>\\n  <button type=\\\"submit\\\" (click)=\\\"repositorytoyaml('publish')\\\" class=\\\"btn btn-success\\\">Publish catalog description in FDP</button>\\n </div>\\n</form>\\n\\n\"","export default \"<h3>Filling the SDT for publishing your repository in the national registry</h3>\\n\"","export default \"\\n<form [formGroup]=\\\"Form\\\" (ngSubmit)=\\\"SaveFdpSetting()\\\">\\n\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>FAIR data point Url\\n  <input matInput placeholder=\\\"fdp url http://\\\" type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"fdpurl\\\" required>\\n  </label>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>Email \\n  <input matInput placeholder=\\\"fdp email\\\" type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"fdpemail\\\" required>\\n  </label>\\n </div>\\n <div class=\\\"form-group\\\">\\n  <label>Password\\n  <input matInput placeholder=\\\"fdp password\\\" type=\\\"password\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"fdppassword\\\" required>\\n  </label>\\n </div>\\n\\n <div>\\n  <br>\\n  <button type=\\\"submit\\\" class=\\\"btn btn-primary\\\">Save fdp setting</button>\\n </div>\\n</form>\\n\\n\"","export default \"\\n<form [formGroup]=\\\"Form\\\" (ngSubmit)=\\\"SaveSmartapiSetting()\\\">\\n\\n  <div class=\\\"form-group\\\">\\n   <label>SmartApi Url\\n   <input matInput placeholder=\\\"url http://\\\" type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" formControlName=\\\"smartapiurl\\\" required>\\n   </label>\\n  </div>\\n \\n  <div>\\n   <br>\\n   <button type=\\\"submit\\\" class=\\\"btn btn-primary\\\">Save SmartApi setting</button>\\n  </div>\\n </form>\\n \"","export default \"<div id=\\\"swagger-editor\\\"></div>\\n\\n\"","export default \"<div class=\\\"card m-3\\\">\\n <h5 class=\\\"card-header\\\">Register for using application</h5>\\n <div class=\\\"card-body\\\">\\n  <form [formGroup]=\\\"registerForm\\\" (ngSubmit)=\\\"onSubmit()\\\">\\n   <div class=\\\"form-row\\\">\\n    <div class=\\\"form-group col\\\">\\n     <label>Title</label>\\n     <select formControlName=\\\"title\\\" class=\\\"form-control\\\" [ngClass]=\\\"{ 'is-invalid': submitted && f.title.errors }\\\">\\n      <option value=\\\"\\\"></option>\\n      <option value=\\\"Mr\\\">Mr</option>\\n      <option value=\\\"Mrs\\\">Mrs</option>\\n      <option value=\\\"Miss\\\">Miss</option>\\n      <option value=\\\"Ms\\\">Ms</option>\\n     </select>\\n     <div *ngIf=\\\"submitted && f.title.errors\\\" class=\\\"invalid-feedback\\\">\\n      <div *ngIf=\\\"f.title.errors.required\\\">Title is required</div>\\n     </div>\\n    </div>\\n    <div class=\\\"form-group col-5\\\">\\n     <label>First Name</label>\\n     <input type=\\\"text\\\" formControlName=\\\"firstName\\\" class=\\\"form-control\\\" [ngClass]=\\\"{ 'is-invalid': submitted && f.firstName.errors }\\\" />\\n     <div *ngIf=\\\"submitted && f.firstName.errors\\\" class=\\\"invalid-feedback\\\">\\n      <div *ngIf=\\\"f.firstName.errors.required\\\">First Name is required</div>\\n     </div>\\n    </div>\\n    <div class=\\\"form-group col-5\\\">\\n     <label>Last Name</label>\\n     <input type=\\\"text\\\" formControlName=\\\"lastName\\\" class=\\\"form-control\\\" [ngClass]=\\\"{ 'is-invalid': submitted && f.lastName.errors }\\\" />\\n     <div *ngIf=\\\"submitted && f.lastName.errors\\\" class=\\\"invalid-feedback\\\">\\n      <div *ngIf=\\\"f.lastName.errors.required\\\">Last Name is required</div>\\n     </div>\\n    </div>\\n   </div>\\n   <div class=\\\"form-group\\\">\\n    <label>Email</label>\\n    <input type=\\\"text\\\" formControlName=\\\"email\\\" class=\\\"form-control\\\" [ngClass]=\\\"{ 'is-invalid': submitted && f.email.errors }\\\" />\\n    <div *ngIf=\\\"submitted && f.email.errors\\\" class=\\\"invalid-feedback\\\">\\n     <div *ngIf=\\\"f.email.errors.required\\\">Email is required</div>\\n     <div *ngIf=\\\"f.email.errors.email\\\">Email must be a valid email address</div>\\n    </div>\\n   </div>\\n   <div class=\\\"form-row\\\">\\n    <div class=\\\"form-group col\\\">\\n     <label>Password</label>\\n     <input type=\\\"password\\\" formControlName=\\\"password\\\" class=\\\"form-control\\\" [ngClass]=\\\"{ 'is-invalid': submitted && f.password.errors }\\\" />\\n     <div *ngIf=\\\"submitted && f.password.errors\\\" class=\\\"invalid-feedback\\\">\\n      <div *ngIf=\\\"f.password.errors.required\\\">Password is required</div>\\n      <div *ngIf=\\\"f.password.errors.minlength\\\">Password must be at least 6 characters</div>\\n     </div>\\n    </div>\\n    <div class=\\\"form-group col\\\">\\n     <label>Confirm Password</label>\\n     <input type=\\\"password\\\" formControlName=\\\"confirmPassword\\\" class=\\\"form-control\\\" [ngClass]=\\\"{ 'is-invalid': submitted && f.confirmPassword.errors }\\\" />\\n     <div *ngIf=\\\"submitted && f.confirmPassword.errors\\\" class=\\\"invalid-feedback\\\">\\n      <div *ngIf=\\\"f.confirmPassword.errors.required\\\">Confirm Password is required</div>\\n      <div *ngIf=\\\"f.confirmPassword.errors.mustMatch\\\">Passwords must match</div>\\n     </div>\\n    </div>\\n   </div>\\n   <div class=\\\"form-group form-check\\\">\\n    <input type=\\\"checkbox\\\" formControlName=\\\"acceptTerms\\\" id=\\\"acceptTerms\\\" class=\\\"form-check-input\\\" [ngClass]=\\\"{ 'is-invalid': submitted && f.acceptTerms.errors }\\\" />\\n    <label for=\\\"acceptTerms\\\" class=\\\"form-check-label\\\">Accept Terms & Conditions</label>\\n    <div *ngIf=\\\"submitted && f.acceptTerms.errors\\\" class=\\\"invalid-feedback\\\">Accept Ts & Cs is required</div>\\n   </div>\\n   <div class=\\\"text-center\\\">\\n    <button class=\\\"btn btn-primary mr-1\\\">Register</button>\\n    <button class=\\\"btn btn-secondary\\\" type=\\\"reset\\\" (click)=\\\"onReset()\\\">Cancel</button>\\n   </div>\\n  </form>\\n </div>\\n</div>\\n\"","/*! *****************************************************************************\r\nCopyright (c) Microsoft Corporation.\r\n\r\nPermission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any\r\npurpose with or without fee is hereby granted.\r\n\r\nTHE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH\r\nREGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY\r\nAND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,\r\nINDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM\r\nLOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR\r\nOTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR\r\nPERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.\r\n***************************************************************************** */\r\n/* global Reflect, Promise */\r\n\r\nvar extendStatics = function(d, b) {\r\n  extendStatics = Object.setPrototypeOf ||\r\n    ({ __proto__: [] } instanceof Array && function (d, b) { d.__proto__ = b; }) ||\r\n    function (d, b) { for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p]; };\r\n  return extendStatics(d, b);\r\n};\r\n\r\nexport function __extends(d, b) {\r\n  extendStatics(d, b);\r\n  function __() { this.constructor = d; }\r\n  d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.prototype, new __());\r\n}\r\n\r\nexport var __assign = function() {\r\n  __assign = Object.assign || function __assign(t) {\r\n    for (var s, i = 1, n = arguments.length; i < n; i++) {\r\n      s = arguments[i];\r\n      for (var p in s) if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(s, p)) t[p] = s[p];\r\n    }\r\n    return t;\r\n  }\r\n  return __assign.apply(this, arguments);\r\n}\r\n\r\nexport function __rest(s, e) {\r\n  var t = {};\r\n  for (var p in s) if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(s, p) && e.indexOf(p) < 0)\r\n    t[p] = s[p];\r\n  if (s != null && typeof Object.getOwnPropertySymbols === \"function\")\r\n    for (var i = 0, p = Object.getOwnPropertySymbols(s); i < p.length; i++) {\r\n      if (e.indexOf(p[i]) < 0 && Object.prototype.propertyIsEnumerable.call(s, p[i]))\r\n        t[p[i]] = s[p[i]];\r\n    }\r\n  return t;\r\n}\r\n\r\nexport function __decorate(decorators, target, key, desc) {\r\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\r\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\r\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\r\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\r\n}\r\n\r\nexport function __param(paramIndex, decorator) {\r\n  return function (target, key) { decorator(target, key, paramIndex); }\r\n}\r\n\r\nexport function __metadata(metadataKey, metadataValue) {\r\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(metadataKey, metadataValue);\r\n}\r\n\r\nexport function __awaiter(thisArg, _arguments, P, generator) {\r\n  function adopt(value) { return value instanceof P ? value : new P(function (resolve) { resolve(value); }); }\r\n  return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) {\r\n    function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } }\r\n    function rejected(value) { try { step(generator[\"throw\"](value)); } catch (e) { reject(e); } }\r\n    function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : adopt(result.value).then(fulfilled, rejected); }\r\n    step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments || [])).next());\r\n  });\r\n}\r\n\r\nexport function __generator(thisArg, body) {\r\n  var _ = { label: 0, sent: function() { if (t[0] & 1) throw t[1]; return t[1]; }, trys: [], ops: [] }, f, y, t, g;\r\n  return g = { next: verb(0), \"throw\": verb(1), \"return\": verb(2) }, typeof Symbol === \"function\" && (g[Symbol.iterator] = function() { return this; }), g;\r\n  function verb(n) { return function (v) { return step([n, v]); }; }\r\n  function step(op) {\r\n    if (f) throw new TypeError(\"Generator is already executing.\");\r\n    while (_) try {\r\n      if (f = 1, y && (t = op[0] & 2 ? y[\"return\"] : op[0] ? y[\"throw\"] || ((t = y[\"return\"]) && t.call(y), 0) : y.next) && !(t = t.call(y, op[1])).done) return t;\r\n      if (y = 0, t) op = [op[0] & 2, t.value];\r\n      switch (op[0]) {\r\n        case 0: case 1: t = op; break;\r\n        case 4: _.label++; return { value: op[1], done: false };\r\n        case 5: _.label++; y = op[1]; op = [0]; continue;\r\n        case 7: op = _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue;\r\n        default:\r\n          if (!(t = _.trys, t = t.length > 0 && t[t.length - 1]) && (op[0] === 6 || op[0] === 2)) { _ = 0; continue; }\r\n          if (op[0] === 3 && (!t || (op[1] > t[0] && op[1] < t[3]))) { _.label = op[1]; break; }\r\n          if (op[0] === 6 && _.label < t[1]) { _.label = t[1]; t = op; break; }\r\n          if (t && _.label < t[2]) { _.label = t[2]; _.ops.push(op); break; }\r\n          if (t[2]) _.ops.pop();\r\n          _.trys.pop(); continue;\r\n      }\r\n      op = body.call(thisArg, _);\r\n    } catch (e) { op = [6, e]; y = 0; } finally { f = t = 0; }\r\n    if (op[0] & 5) throw op[1]; return { value: op[0] ? op[1] : void 0, done: true };\r\n  }\r\n}\r\n\r\nexport function __createBinding(o, m, k, k2) {\r\n  if (k2 === undefined) k2 = k;\r\n  o[k2] = m[k];\r\n}\r\n\r\nexport function __exportStar(m, exports) {\r\n  for (var p in m) if (p !== \"default\" && !exports.hasOwnProperty(p)) exports[p] = m[p];\r\n}\r\n\r\nexport function __values(o) {\r\n  var s = typeof Symbol === \"function\" && Symbol.iterator, m = s && o[s], i = 0;\r\n  if (m) return m.call(o);\r\n  if (o && typeof o.length === \"number\") return {\r\n    next: function () {\r\n      if (o && i >= o.length) o = void 0;\r\n      return { value: o && o[i++], done: !o };\r\n    }\r\n  };\r\n  throw new TypeError(s ? \"Object is not iterable.\" : \"Symbol.iterator is not defined.\");\r\n}\r\n\r\nexport function __read(o, n) {\r\n  var m = typeof Symbol === \"function\" && o[Symbol.iterator];\r\n  if (!m) return o;\r\n  var i = m.call(o), r, ar = [], e;\r\n  try {\r\n    while ((n === void 0 || n-- > 0) && !(r = i.next()).done) ar.push(r.value);\r\n  }\r\n  catch (error) { e = { error: error }; }\r\n  finally {\r\n    try {\r\n      if (r && !r.done && (m = i[\"return\"])) m.call(i);\r\n    }\r\n    finally { if (e) throw e.error; }\r\n  }\r\n  return ar;\r\n}\r\n\r\nexport function __spread() {\r\n  for (var ar = [], i = 0; i < arguments.length; i++)\r\n    ar = ar.concat(__read(arguments[i]));\r\n  return ar;\r\n}\r\n\r\nexport function __spreadArrays() {\r\n  for (var s = 0, i = 0, il = arguments.length; i < il; i++) s += arguments[i].length;\r\n  for (var r = Array(s), k = 0, i = 0; i < il; i++)\r\n    for (var a = arguments[i], j = 0, jl = a.length; j < jl; j++, k++)\r\n      r[k] = a[j];\r\n  return r;\r\n};\r\n\r\nexport function __await(v) {\r\n  return this instanceof __await ? (this.v = v, this) : new __await(v);\r\n}\r\n\r\nexport function __asyncGenerator(thisArg, _arguments, generator) {\r\n  if (!Symbol.asyncIterator) throw new TypeError(\"Symbol.asyncIterator is not defined.\");\r\n  var g = generator.apply(thisArg, _arguments || []), i, q = [];\r\n  return i = {}, verb(\"next\"), verb(\"throw\"), verb(\"return\"), i[Symbol.asyncIterator] = function () { return this; }, i;\r\n  function verb(n) { if (g[n]) i[n] = function (v) { return new Promise(function (a, b) { q.push([n, v, a, b]) > 1 || resume(n, v); }); }; }\r\n  function resume(n, v) { try { step(g[n](v)); } catch (e) { settle(q[0][3], e); } }\r\n  function step(r) { r.value instanceof __await ? Promise.resolve(r.value.v).then(fulfill, reject) : settle(q[0][2], r); }\r\n  function fulfill(value) { resume(\"next\", value); }\r\n  function reject(value) { resume(\"throw\", value); }\r\n  function settle(f, v) { if (f(v), q.shift(), q.length) resume(q[0][0], q[0][1]); }\r\n}\r\n\r\nexport function __asyncDelegator(o) {\r\n  var i, p;\r\n  return i = {}, verb(\"next\"), verb(\"throw\", function (e) { throw e; }), verb(\"return\"), i[Symbol.iterator] = function () { return this; }, i;\r\n  function verb(n, f) { i[n] = o[n] ? function (v) { return (p = !p) ? { value: __await(o[n](v)), done: n === \"return\" } : f ? f(v) : v; } : f; }\r\n}\r\n\r\nexport function __asyncValues(o) {\r\n  if (!Symbol.asyncIterator) throw new TypeError(\"Symbol.asyncIterator is not defined.\");\r\n  var m = o[Symbol.asyncIterator], i;\r\n  return m ? m.call(o) : (o = typeof __values === \"function\" ? __values(o) : o[Symbol.iterator](), i = {}, verb(\"next\"), verb(\"throw\"), verb(\"return\"), i[Symbol.asyncIterator] = function () { return this; }, i);\r\n  function verb(n) { i[n] = o[n] && function (v) { return new Promise(function (resolve, reject) { v = o[n](v), settle(resolve, reject, v.done, v.value); }); }; }\r\n  function settle(resolve, reject, d, v) { Promise.resolve(v).then(function(v) { resolve({ value: v, done: d }); }, reject); }\r\n}\r\n\r\nexport function __makeTemplateObject(cooked, raw) {\r\n  if (Object.defineProperty) { Object.defineProperty(cooked, \"raw\", { value: raw }); } else { cooked.raw = raw; }\r\n  return cooked;\r\n};\r\n\r\nexport function __importStar(mod) {\r\n  if (mod && mod.__esModule) return mod;\r\n  var result = {};\r\n  if (mod != null) for (var k in mod) if (Object.hasOwnProperty.call(mod, k)) result[k] = mod[k];\r\n  result.default = mod;\r\n  return result;\r\n}\r\n\r\nexport function __importDefault(mod) {\r\n  return (mod && mod.__esModule) ? mod : { default: mod };\r\n}\r\n\r\nexport function __classPrivateFieldGet(receiver, privateMap) {\r\n  if (!privateMap.has(receiver)) {\r\n    throw new TypeError(\"attempted to get private field on non-instance\");\r\n  }\r\n  return privateMap.get(receiver);\r\n}\r\n\r\nexport function __classPrivateFieldSet(receiver, privateMap, value) {\r\n  if (!privateMap.has(receiver)) {\r\n    throw new TypeError(\"attempted to set private field on non-instance\");\r\n  }\r\n  privateMap.set(receiver, value);\r\n  return value;\r\n}\r\n","import { Injectable } from \"@angular/core\";\nimport { HttpClient } from '@angular/common/http';\nimport { environment } from 'src/environments/environment.prod';\n\n@Injectable()\nexport class AppConfiguration {\n fdpurl: string;\n fdpemail: string;\n fdppassword: string;\n elasticurl: string;\n smartapiurl: string;\n \n constructor(private httpClient: HttpClient){};\n\npublic ensureInit(): Promise<any> {\n  return new Promise((r, e) => { \n    this.httpClient.get(\"http://\"+environment.apiurl+\"/api/setting/load\").subscribe((content: AppConfiguration) => {Object.assign(this, content);r(this);}, reason => e(reason));\n  });\n };\n\n}\n\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL2FjY2Vzc2FwaS9hY2Nlc3NhcGkuY29tcG9uZW50LnNjc3MifQ== */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\nimport { Validators } from '@angular/forms';\nimport { FormArray } from '@angular/forms';\nimport { HttpClient } from '@angular/common/http';\nimport { FileSaverService } from 'ngx-filesaver';\nimport { FormControl} from '@angular/forms';\nimport { FormGroup} from '@angular/forms';\n\n\n@Component({\n selector: 'app-accessapi',\n templateUrl: './accessapi.component.html',\n styleUrls: ['./accessapi.component.scss']\n})\nexport class AccessapiComponent implements OnInit {\n\n\n public fileName: string;\n public importFile: File;\n\n Form = new FormGroup({\n      title: new FormControl('', Validators.required),\n      description: new FormControl(''),\n      version: new FormControl(''),\n      url: new FormControl(''),\n      urldescription: new FormControl(''),\n      paths: new FormControl(''),\n      verb: new FormControl(''),\n      summary: new FormControl(''),\n      verbdescription: new FormControl(''),\n      responses: new FormControl(''),\n      responsedescription: new FormControl(''),\n      content: new FormControl(''),\n      schema: new FormControl(''),\n      items: new FormControl(''),\n      filetofill: new FormControl(),\n });\n\n\n constructor(\n private _httpClient: HttpClient,\n private _FileSaverService: FileSaverService,\n ) { }\n\n ngOnInit() {\n }\n\n swaggertoyaml(buttonType) {\nif (buttonType == 'submit') {\nlet data: string;\n\ndata ='openapi: 3.0.0 \\n\\\ninfo: \\n\\\n title: '+ this.Form.value.title +' \\n\\\n description: '+ this.Form.value.description +' \\n\\\n version: '+ this.Form.value.version +' \\n\\\nserver: \\n\\\n - url: '+ this.Form.value.url +' \\n\\\n  description: '+ this.Form.value.urldescription +' \\n\\\npaths: \\n\\\n   '+this.Form.value.paths+': \\n\\\n    '+ this.Form.value.verb +': \\n\\\n     summary: '+ this.Form.value.summary +' \\n\\\n     description: '+ this.Form.value.verbdescription +' \\n\\\n     responses: \\n\\\n      '+ this.Form.value.responses +': \\n\\\n       description: '+ this.Form.value.responsedescription +' \\n\\\n       content: \\n\\\n        '+ this.Form.value.content +': \\n\\\n        schema: \\n\\\n         type: '+ this.Form.value.schema +' \\n\\\n         items: \\n\\\n         type: '+ this.Form.value.items +' \\n\\\n'\n\n  const fileName = `swagger.yaml`;\n  const fileType = this._FileSaverService.genType(fileName);\n  const txtBlob = new Blob([data], { type: fileType });\n\n  this._FileSaverService.save(txtBlob, fileName);\n }\n\n if (buttonType == 'fill') {\n   const files = (event.target as HTMLInputElement).files;\n   this.importFile = files[0];\n\n  let text = \"\";\n  let lines = [];\n  let line = \"\";\n  let map = new Map();\n  let fileReader = new FileReader();\n  fileReader.onload = (event) => {\n  text = fileReader.result as string;\n\n   lines = text.split(\"\\n\");\n   let j = 1;\n   for ( let i = 0; i < lines.length; i++) {\n      line = lines[i].split(\": \");\n      if (line[0].trim() == \"description\") {\n      map.set(\"description\"+j,line[1]);\n      j++;\n      } else {\n      map.set(line[0].trim(),line[1]);\n      }\n      console.log(line);\n   }\n\nconsole.log(map);\n\n   this.Form.setValue({\n    title: map.get('title'),\n    description: map.get('description1'),\n    version: map.get('version'),\n    url: map.get('- url'),\n    urldescription: map.get('description2'),\n    paths: '',\n    verb: '',\n    summary: map.get('summary'),\n    verbdescription: map.get('description3'),\n    responses: '',\n    responsedescription: map.get('description4'),\n    content: '',\n    schema: map.get('schema'),\n    items: map.get('items'),\n    filetofill: ''\n   });\n\n  }\n  fileReader.readAsText(this.importFile);\n\n\n  }\n\n }\n\n}\n","import { NgModule } from '@angular/core';\nimport { Routes, RouterModule } from '@angular/router';\nimport { LoginComponent } from './login/login.component';\nimport { UserComponent } from './user/user.component';\nimport { RepositoryComponent } from './repository/repository.component';\nimport { AccessapiComponent } from './accessapi/accessapi.component';\nimport { DatasetsComponent } from './datasets/datasets.component';\nimport { OntologieComponent } from './ontologie/ontologie.component';\nimport { PublishComponent } from './publish/publish.component';\nimport { SettingfdpComponent } from './settingfdp/settingfdp.component';\nimport { SettingsmartapiComponent } from './settingsmartapi/settingsmartapi.component';\nimport { RepositoryinfoComponent } from './repositoryinfo/repositoryinfo.component';\nimport { SwaggereditorComponent } from './swaggereditor/swaggereditor.component';\nimport { ElasticsearchComponent } from './elasticsearch/elasticsearch.component'\nimport { PublishapiComponent } from './publishapi/publishapi.component'\n\n\nconst routes: Routes = [\n            {path: 'login', component : LoginComponent},\n            {path: 'user', component : UserComponent},\n            {path: 'repository', component : RepositoryComponent},\n            {path: 'repositoryinfo', component : RepositoryinfoComponent},\n            {path: 'accessapi', component : AccessapiComponent},\n            {path: 'datasets', component : DatasetsComponent},\n            {path: 'ontologie', component : OntologieComponent},\n            {path: 'publish', component : PublishComponent},\n            {path: 'settingfdp', component : SettingfdpComponent},\n            {path: 'settingsmartapi', component : SettingsmartapiComponent},\n            {path: 'swaggerapi', component : SwaggereditorComponent},\n            {path: 'elasticsearch', component : ElasticsearchComponent},\n            {path: 'publishapi', component : PublishapiComponent}\n           ];\n\n@NgModule({\n imports: [RouterModule.forRoot(routes)],\n exports: [RouterModule]\n})\nexport class AppRoutingModule { }\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL2FwcC5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component } from '@angular/core';\nimport { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';\n\n\n@Component({\n selector: 'app-root',\n templateUrl: './app.component.html',\n styleUrls: ['./app.component.scss']\n})\nexport class AppComponent {\n title = 'register-front';\n}\n\n\n\n","import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';\nimport { NgModule, APP_INITIALIZER } from '@angular/core';\n\n\nimport { AppRoutingModule } from './app-routing.module';\nimport { AppComponent } from './app.component';\nimport { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';\nimport { LoginComponent } from './login/login.component';\nimport { MatMenuModule } from '@angular/material/menu';\nimport { MatDividerModule } from '@angular/material/divider';\nimport { MatCardModule } from '@angular/material/card';\nimport { MatInputModule } from '@angular/material/input';\nimport { MatDialogModule } from '@angular/material/dialog';\nimport { MatProgressSpinnerModule } from '@angular/material/progress-spinner';\n\nimport { RepositoryComponent } from './repository/repository.component';\nimport { AccessapiComponent } from './accessapi/accessapi.component';\nimport { DatasetsComponent } from './datasets/datasets.component';\nimport { OntologieComponent } from './ontologie/ontologie.component';\nimport { PublishComponent } from './publish/publish.component';\nimport { SettingfdpComponent } from './settingfdp/settingfdp.component';\nimport { SettingsmartapiComponent } from './settingsmartapi/settingsmartapi.component';\nimport { UserComponent } from './user/user.component';\n\nimport { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';\nimport {FormsModule} from '@angular/forms';\n\nimport { RepositoryinfoComponent } from './repositoryinfo/repositoryinfo.component';\n\nimport { HttpClientModule, HttpClient } from '@angular/common/http';\nimport { FileSaverModule } from 'ngx-filesaver';\nimport { SwaggereditorComponent } from './swaggereditor/swaggereditor.component';\nimport { AppConfiguration } from './AppConfiguration';\nimport { ElasticsearchComponent } from './elasticsearch/elasticsearch.component';\nimport { PublishapiComponent } from './publishapi/publishapi.component'\n\n\n\n@NgModule({\n declarations: [\n  AppComponent,\n  LoginComponent,\n  RepositoryComponent,\n  AccessapiComponent,\n  DatasetsComponent,\n  OntologieComponent,\n  PublishComponent,\n  SettingfdpComponent,\n  SettingsmartapiComponent,\n  UserComponent,\n  RepositoryinfoComponent,\n  SwaggereditorComponent,\n  ElasticsearchComponent,\n  PublishapiComponent\n  ],\n imports: [\n  BrowserModule,\n  AppRoutingModule,\n  BrowserAnimationsModule,\n  MatMenuModule,\n  MatDividerModule,\n  MatCardModule,\n  MatInputModule,\n  MatDialogModule,\n  MatProgressSpinnerModule,\n  FormsModule,\n  ReactiveFormsModule,\n  HttpClientModule,\n  FileSaverModule\n\n ],\n providers: [\n  AppConfiguration,\n  { \n    provide: APP_INITIALIZER, \n    useFactory: AppConfigurationFactory, \n    deps: [AppConfiguration, HttpClient], multi: true },\n ],\n bootstrap: [AppComponent]\n})\nexport class AppModule { }\n\nexport function AppConfigurationFactory(appConfig: AppConfiguration) {\n  return () => appConfig.ensureInit();\n }","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL2RhdGFzZXRzL2RhdGFzZXRzLmNvbXBvbmVudC5zY3NzIn0= */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\n@Component({\n selector: 'app-datasets',\n templateUrl: './datasets.component.html',\n styleUrls: ['./datasets.component.scss']\n})\nexport class DatasetsComponent implements OnInit {\n\n constructor() { }\n\n ngOnInit() {\n }\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL2VsYXN0aWNzZWFyY2gvZWxhc3RpY3NlYXJjaC5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\nimport { AppConfiguration } from '../AppConfiguration';\nimport { HttpClient } from '@angular/common/http';\nimport { FileSaverService } from 'ngx-filesaver';\nimport { FormControl} from '@angular/forms';\nimport { FormGroup} from '@angular/forms';\nimport { Observable } from 'rxjs';\nimport { environment } from 'src/environments/environment.prod';\n\n@Component({\n selector: 'app-elasticsearch',\n templateUrl: './elasticsearch.component.html',\n styleUrls: ['./elasticsearch.component.scss']\n})\nexport class ElasticsearchComponent implements OnInit {\n\n\n Form = new FormGroup({\n  elasticurl: new FormControl(),\n});\n\n constructor(\n  private appConfig: AppConfiguration,\n  private http: HttpClient,\n  private _FileSaverService: FileSaverService\n  ) {}\n\n ngOnInit() {\n  this.Form.setValue({\n   elasticurl: this.appConfig.elasticurl ,\n  });\n }\n\n\n SaveElasticsearchSetting() {\n   let data: string;\n   data ='\\\n    {\\n\\\n     \"fdpurl\": \"'+ this.appConfig.fdpurl +'\", \\n\\\n     \"fdpemail\": \"'+ this.appConfig.fdpemail +'\", \\n\\\n     \"fdppassword\": \"'+ this.appConfig.fdppassword +'\", \\n\\\n     \"elasticurl\": \"'+ this.Form.value.elasticurl +'\", \\n\\\n     \"smartapiurl\": \"'+ this.appConfig.smartapiurl +'\" \\n\\\n    }'\n    console.log(data);   \n    return this.http.post(\"http://\"+environment.apiurl+\"/api/setting\", data,{responseType: 'text'}).subscribe( (r)=>{console.log(r)}) ; \n  };\n \n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL2xvZ2luL2xvZ2luLmNvbXBvbmVudC5zY3NzIn0= */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\nimport {Router} from '@angular/router';\n\n@Component({\n selector: 'app-login',\n templateUrl: './login.component.html',\n styleUrls: ['./login.component.scss']\n})\nexport class LoginComponent implements OnInit {\n\n\n constructor(private router: Router) { }\n\nusername: string;\npassword: string;\n\n ngOnInit() {\n }\n\n login() : void {\n         if(this.username == 'admin' && this.password == 'admin'){\n          this.router.navigate([\"/\"]);\n         }else {\n          alert(\"Invalid credentials\");\n         }\n        }\n\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL29udG9sb2dpZS9vbnRvbG9naWUuY29tcG9uZW50LnNjc3MifQ== */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\n@Component({\n selector: 'app-ontologie',\n templateUrl: './ontologie.component.html',\n styleUrls: ['./ontologie.component.scss']\n})\nexport class OntologieComponent implements OnInit {\n\n constructor() { }\n\n ngOnInit() {\n }\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3B1Ymxpc2gvcHVibGlzaC5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\n\n@Component({\n selector: 'app-publish',\n templateUrl: './publish.component.html',\n styleUrls: ['./publish.component.scss']\n})\nexport class PublishComponent implements OnInit {\n\n\n constructor() { }\n\n ngOnInit() {\n }\n\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3B1Ymxpc2hhcGkvcHVibGlzaGFwaS5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\n@Component({\n selector: 'app-publishapi',\n templateUrl: './publishapi.component.html',\n styleUrls: ['./publishapi.component.scss']\n})\nexport class PublishapiComponent implements OnInit {\n\n constructor() { }\n\n ngOnInit(): void {\n }\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3JlcG9zaXRvcnkvcmVwb3NpdG9yeS5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\nimport { Validators } from '@angular/forms';\nimport { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http';\nimport { FileSaverService } from 'ngx-filesaver';\nimport { FormControl} from '@angular/forms';\nimport { FormGroup} from '@angular/forms';\nimport { AppConfiguration } from '../AppConfiguration';\nimport { environment } from 'src/environments/environment.prod';\n\n\n@Component({\n selector: 'app-repository',\n templateUrl: './repository.component.html',\n styleUrls: ['./repository.component.scss']\n})\n\nexport class RepositoryComponent implements OnInit {\n\n public fileName: string;\n public importFile: File;\n\n Form = new FormGroup({\n      reponame: new FormControl('', Validators.required),\n      repodescription: new FormControl(),\n      repourl: new FormControl(),\n      repoversion: new FormControl(),\n      repolicence: new FormControl(),\n      repolanguage: new FormControl(),\n      filetofill: new FormControl(),\n });\n\n\n constructor(\n  private appConfig: AppConfiguration,\n private http: HttpClient,\n private _FileSaverService: FileSaverService,\n ) { }\n\n ngOnInit() {\n }\n\n repositorytoyaml(buttonType) {\nif (buttonType == 'submit') {\nlet data: string;\n\ndata ='\\\nrepository:\\n\\\n title: '+ this.Form.value.reponame +'\\n\\\n description: '+ this.Form.value.repodescription +'\\n\\\n url: '+ this.Form.value.repourl +'\\n\\\n version: '+ this.Form.value.repoversion +' \\n\\\n licence: '+ this.Form.value.repolicence +'\\n\\\n language: '+ this.Form.value.repolanguage +'\\n\\\n'\n\n  const fileName = `repository.yaml`;\n  const fileType = this._FileSaverService.genType(fileName);\n  const txtBlob = new Blob([data], { type: fileType });\n\n  this._FileSaverService.save(txtBlob, fileName);\n }\n\n if (buttonType == 'fill') {\n   const files = (event.target as HTMLInputElement).files;\n   this.importFile = files[0];\n\n  let text = \"\";\n  let lines = [];\n  let line = \"\";\n  let map = new Map();\n  let fileReader = new FileReader();\n  fileReader.onload = (event) => {\n  text = fileReader.result as string;\n\n   lines = text.split(\"\\n\");\n   for ( let i = 0; i < lines.length; i++) {\n      line = lines[i].split(\": \");\n      map.set(line[0].trim(),line[1]);\n   }\n\n   this.Form.setValue({\n    reponame: map.get('title') ,\n    repodescription: map.get('description'),\n    repourl: map.get('url'),\n    repoversion: map.get('version'),\n    repolicence: map.get('licence'),\n    repolanguage: map.get('language'),\n    filetofill: ''\n   });\n\n  }\n  fileReader.readAsText(this.importFile);\n  }\n\n  if (buttonType == 'publish') {\n\n  let data: string;\n\n  data ='\\\n@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>.\\n\\\n@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.\\n\\\n@prefix fdp: <http://'+environment.apiurl+'>.\\n\\nfdp:new \\n\\\n  a dcat:Catalog, dcat:Resource;\\n\\\n  dct:description \"'+ this.Form.value.repodescription + '\";\\n\\\n  dct:hasVersion \"'+ this.Form.value.repoversion + '\";\\n\\\n  dct:isPartOf <http://'+environment.apiurl+'>;\\n\\\n  dct:title \"'+ this.Form.value.reponame + '\".\\n'\n\n  const httpOptions = {\n   headers: new HttpHeaders({\n    'Accept': 'text/turtle',\n    'Content-Type': 'text/turtle',\n    'Authorization': 'Bearer '+ environment.token\n   })\n  };\n\n      return this.http\n   .post(this.appConfig.fdpurl+\"/catalog\", data, httpOptions )\n   .subscribe( (r)=>{console.log('got r', r)}) ;\n\n  }\n\n\n }\n\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3JlcG9zaXRvcnlpbmZvL3JlcG9zaXRvcnlpbmZvLmNvbXBvbmVudC5zY3NzIn0= */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\n@Component({\n selector: 'app-repositoryinfo',\n templateUrl: './repositoryinfo.component.html',\n styleUrls: ['./repositoryinfo.component.scss']\n})\nexport class RepositoryinfoComponent implements OnInit {\n\n constructor() { }\n\n ngOnInit() {\n }\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3NldHRpbmdmZHAvc2V0dGluZ2ZkcC5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\nimport { AppConfiguration } from '../AppConfiguration';\nimport { HttpClient } from '@angular/common/http';\nimport { FileSaverService } from 'ngx-filesaver';\nimport { FormControl} from '@angular/forms';\nimport { FormGroup} from '@angular/forms';\nimport { Observable } from 'rxjs';\nimport { environment } from 'src/environments/environment.prod';\n\n@Component({\n selector: 'app-settingfdp',\n templateUrl: './settingfdp.component.html',\n styleUrls: ['./settingfdp.component.scss']\n})\n\nexport class SettingfdpComponent implements OnInit {\n \n Form = new FormGroup({\n  fdpurl: new FormControl(),\n  fdpemail: new FormControl(),\n  fdppassword: new FormControl(),\n});\n\n constructor(\n  private appConfig: AppConfiguration,\n  private http: HttpClient,\n  private _FileSaverService: FileSaverService\n  ) {}\n\n ngOnInit() {\n  this.Form.setValue({\n   fdpurl: this.appConfig.fdpurl ,\n   fdpemail: this.appConfig.fdpemail ,\n   fdppassword: this.appConfig.fdppassword \n  });\n }\n\n\n SaveFdpSetting() {\n  let data: string;\n  data ='\\\n   {\\n\\\n    \"fdpurl\": \"'+ this.Form.value.fdpurl + '\", \\n\\\n    \"fdpemail\": \"'+ this.Form.value.fdpemail + '\", \\n\\\n    \"fdppassword\": \"'+ this.Form.value.fdppassword + '\", \\n\\\n    \"elasticurl\": \"' + this.appConfig.elasticurl + '\", \\n\\\n    \"smartapiurl\": \"' + this.appConfig.smartapiurl + '\" \\n\\\n   }'\n   console.log(data);   \n   return this.http.post(\"http://\"+environment.apiurl+\"/api/setting\", data,{responseType: 'text'}).subscribe( (r)=>{console.log(r)}) ; \n };\n\n \n }\n\n\n \n\n\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3NldHRpbmdzbWFydGFwaS9zZXR0aW5nc21hcnRhcGkuY29tcG9uZW50LnNjc3MifQ== */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\nimport { AppConfiguration } from '../AppConfiguration';\nimport { HttpClient } from '@angular/common/http';\nimport { FileSaverService } from 'ngx-filesaver';\nimport { FormControl} from '@angular/forms';\nimport { FormGroup} from '@angular/forms';\nimport { Observable } from 'rxjs';\nimport { environment } from 'src/environments/environment.prod';\n\n@Component({\n selector: 'app-settingsmartapi',\n templateUrl: './settingsmartapi.component.html',\n styleUrls: ['./settingsmartapi.component.scss']\n})\nexport class SettingsmartapiComponent implements OnInit {\n\n\n Form = new FormGroup({\n  smartapiurl: new FormControl(),\n});\n\n constructor(\n  private appConfig: AppConfiguration,\n  private http: HttpClient,\n  private _FileSaverService: FileSaverService\n  ) {}\n\n ngOnInit() {\n  this.Form.setValue({\n   smartapiurl: this.appConfig.smartapiurl\n  });\n }\n\n\n SaveSmartapiSetting() {\n  let data: string;\n  data ='\\\n   {\\n\\\n    \"fdpurl\": \"'+ this.appConfig.fdpurl +'\", \\n\\\n    \"fdpemail\": \"'+ this.appConfig.fdpemail +'\", \\n\\\n    \"fdppassword\": \"'+ this.appConfig.fdppassword +'\", \\n\\\n    \"elasticurl\": \"'+ this.appConfig.elasticurl +'\", \\n\\\n    \"smartapiurl\": \"'+ this.Form.value.smartapiurl +'\" \\n\\\n   }'\n   console.log(data);   \n   return this.http.post(\"http://\"+environment.apiurl+\"/api/setting\", data,{responseType: 'text'}).subscribe( (r)=>{console.log(r)}) ; \n };\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3N3YWdnZXJlZGl0b3Ivc3dhZ2dlcmVkaXRvci5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\n\ndeclare const SwaggerEditorBundle: any;\ndeclare const SwaggerEditorStandalonePreset: any;\n\n@Component({\n selector: 'app-swaggereditor',\n templateUrl: './swaggereditor.component.html',\n styleUrls: ['./swaggereditor.component.scss']\n})\nexport class SwaggereditorComponent implements OnInit {\n\n\n constructor() { }\n\nngOnInit(): void {\n const editor = SwaggerEditorBundle({\n  dom_id: '#swagger-editor',\n  layout: 'StandaloneLayout',\n  presets: [\n   SwaggerEditorStandalonePreset\n  ],\n  url: 'http://rackerlabs.github.io/wadl2swagger/openstack/swagger/dbaas.json'\n });\n}\n\n}\n","export default \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJzb3VyY2VzIjpbXSwibmFtZXMiOltdLCJtYXBwaW5ncyI6IiIsImZpbGUiOiJzcmMvYXBwL3VzZXIvdXNlci5jb21wb25lbnQuc2NzcyJ9 */\"","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\nimport { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';\n\n@Component({\n selector: 'app-user',\n templateUrl: './user.component.html',\n styleUrls: ['./user.component.scss']\n})\n\n\nexport class UserComponent implements OnInit {\n  registerForm: FormGroup;\n  submitted = false;\n\n  constructor(private formBuilder: FormBuilder) { }\n\n ngOnInit() {\n    this.registerForm = this.formBuilder.group({\n      title: ['', Validators.required],\n      firstName: ['', Validators.required],\n      lastName: ['', Validators.required],\n      email: ['', [Validators.required, Validators.email]],\n      password: ['', [Validators.required, Validators.minLength(6)]],\n      confirmPassword: ['', Validators.required],\n      acceptTerms: [false, Validators.requiredTrue]\n    }, {\n      validator: MustMatch('password', 'confirmPassword')\n    });\n }\n\n  // convenience getter for easy access to form fields\n  get f() { return this.registerForm.controls; }\n\n  onSubmit() {\n    this.submitted = true;\n\n    // stop here if form is invalid\n    if (this.registerForm.invalid) {\n      return;\n    }\n\n    // display form values on success\n    alert('SUCCESS!! :-)\\n\\n' + JSON.stringify(this.registerForm.value, null, 4));\n  }\n\n  onReset() {\n    this.submitted = false;\n    this.registerForm.reset();\n  }\n}\n\n\n\n// custom validator to check that two fields match\nexport function MustMatch(controlName: string, matchingControlName: string) {\n  return (formGroup: FormGroup) => {\n    const control = formGroup.controls[controlName];\n    const matchingControl = formGroup.controls[matchingControlName];\n\n    if (matchingControl.errors && !matchingControl.errors.mustMatch) {\n      // return if another validator has already found an error on the matchingControl\n      return;\n    }\n\n    // set error on matchingControl if validation fails\n    if (control.value !== matchingControl.value) {\n      matchingControl.setErrors({ mustMatch: true });\n    } else {\n      matchingControl.setErrors(null);\n    }\n  }\n}\n","import { ApiService } from 'src/app/api.service';\n\nexport const environment = {\n production: true,\n apiurl: 'sandbox9.cines.fr',\n token: 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI5Y2IzMzgyMi0wYWNkLTRhYTQtYTUzZS1kMDU0Mzg3ZGJjMjQiLCJpYXQiOjE1OTk1Njc0MTYsImV4cCI6MTYwMDc3NzAxNn0.4r7076f5S7ABVVLGyzaxytt7o9bdQfNhkheF-zvJaTE'\n};\n","// This file can be replaced during build by using the `fileReplacements` array.\n// `ng build --prod` replaces `environment.ts` with `environment.prod.ts`.\n// The list of file replacements can be found in `angular.json`.\n\nexport const environment = {\n production: false\n};\n\n/*\n * For easier debugging in development mode, you can import the following file\n * to ignore zone related error stack frames such as `zone.run`, `zoneDelegate.invokeTask`.\n *\n * This import should be commented out in production mode because it will have a negative impact\n * on performance if an error is thrown.\n */\n// import 'zone.js/dist/zone-error'; // Included with Angular CLI.\n","\nimport { enableProdMode } from '@angular/core';\nimport { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';\n\nimport { AppModule } from './app/app.module';\nimport { environment } from './environments/environment';\n\nif (environment.production) {\n enableProdMode();\n}\n\nplatformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)\n .catch(err => console.error(err));\n"]}